Adana Ulu Cami Külliyesi

DSCN0066

Adana’n?n en önemli tarihi eseri olarak kabul edilen Adana Ulu Cami Külliyesi, cami ba?ta olmak üzere medrese, türbe, çe?me ve küçük bir saray olarak addedilebilecek mimari birimleri içerisinde bulundurmaktad?r.

Tarihi belgelerden anla??ld??? üzere külliyeyi olu?turan yap? birimlerinin bu kadarla kalmad???, bugün var olanlara ek olarak cami içinde bir s?byan mektebi, caminin bat? taraf?nda bir imaret ve bir darü??ifan?n da külliyenin di?er birimlerini olu?turdu?u bilinmektedir.

Adana Ulu Cami Külliyesi’ni olu?turan yap?lar?n en önemli olan? hiç ku?kusuz camidir. Caminin bat? taç kap?s? giri?inde bulunan mekân, bu kö?enin yola bakan k?sm?nda yer alan çe?me ve harim ile biti?ik, kurucular?n?n mezarlar?n? bar?nd?ran türbe, cami ile bütün bir yap?da görünmektedir. Caminin do?usunda yer alan medrese ve konak da külliyeyi olu?turan di?er yap?lard?r.

Adana Ulu Cami, 16.yüzy?ldan kalma tarihi bir camidir. Adana’n?n tarihi aç?s?ndan önem ta??maktad?r. Selçuklu, Memluk ve Osmanl? devrine ait mimari özellikleri üzerinde toplayan bu eserin ilk defa 1513 y?llar?nda Ramazano?lu Halil Bey taraf?ndan in?as?na ba?lanm??t?r. 1541 y?l?ndan Halil Bey’in o?lu Piri Mehmet Pa?a taraf?ndan bitirilerek ziyarete aç?lm??t?r. Mimari birimlerin farkl? tarihlerde yap?lmas?, gerek mimari gerekse bezeme özelliklerinde farkl?l?klara neden olmu?tur. Ancak yine de yap?lar bir bütünlük sergilemektedirler.

 Kaynak:www.adanadan.biz