Adana’nın Ünlü İçeceği Aşlama

 _20170501_141601Renkli Kalemler Adana ekibi olarak Adana’n?n me?hur içece?i a?laman?n tarifini sizler için ara?t?rd?k.

Adana’da me?hur bir içecek olan a?lama gü?üm içerisinde foto?raf ta gördü?ünüz ?ekilde s?rtlarda ta??narak sat?l?r ve genellikle yaz aylar?nda serinlemek için içilir. A?laman?n insan sa?l???na çok fazla faydas? bulunmaktad?r. Öksürü?e iyi gelir, nezleyi iyile?tirir ve güzel bir sese sahip olmam?z? sa?lar. Bunlar a?laman?n sadece bir kaç faydas?d?r. Faydalar? d???nda dikkat edilmesi gereken bir di?er konu da; a?lamada kullan?lan meyan kökü fazla kullan?l?rsa potasyum miktar?n? dü?ürdü?ü için tansiyonun yükselmesine neden olur. Foto?raftaki a?lamac? Metin Amca’dan i?leri çok yo?un oldu?u için alamad???m?z a?lama tarifini Adanal? anneannem Hüsne Öner bizimle payla?t?:

IMG_20170506_173824

Gerekli Malzemeler:

-2 litre so?uk su,

-Meyan kökünü y?kamak için ?l?k su,

-?nce bir tülbent, -Derin bir kap,

-Bir avuç meyan kökü

?lk olarak derin bir kab?n içine bir avuç meyan kökünü koyuyoruz. Il?k suda y?kay?p süzüyoruz. Ard?ndan 2 litre so?uk su koyuyoruz. 3 saat demlenmeye b?rak?yoruz. Demlendikten sonra ince bir tülbent ile süzüp buzdolab?na koyuyoruz. Ard?ndan içmeye haz?r oluyor. Afiyet olsun.