Anadolu Feneri’nin Mavvi’si

IMG_4937 (Medium)Köy,  Anadolu Feneri ad?n?, içinde tüm heybetiyle yükselen Fener’den al?yor. Cenevizlilerin in?a etti?i Fener’in yap?m tarihi 1648 olarak biliniyor. Köydeki, Fener’in hemen yan?nda gözüken ulu minaresiyle duran camisi ise 100 y?ll?kt?r. Anadolu Yakas?’ndaki bo?az?n Karadeniz’e aç?lan noktas? olarak tan?mlan?r Anadolu Feneri.

IMG_4956 (Medium)Tam kar?? k?y?da ise, tüm ihti?am?yla Rumeli Feneriyle selamla??rlar tarih boyunca. Gemilere yol gösterip, deniz trafi?ini düzenlerler.1600’lü y?llarda Ah?ska’dan göç etmi? Türklerden olu?an köy halk?ndan, bugün yakla??k 500 ki?i ya??yor Fener’de.  Hafta sonlar? ve tatil günleri özellikle güzel havalarda köyün nüfusu bir anda art?yor. Hatta trafik bile kilitleniyor.Biz, çevremizi gezelim etkinli?imizde Anadolu Feneri’ne geldik. Burada tam köyün giri?inde mavi kap?s?, kap?s?nda sakince yatan kedileri, köpekleriyle bizi Mavvi Kap? kafe kar??lad?. Leyla Soysal ve e?i Ali Soysal, 27 y?ld?r burada ya??yor. ?lk zamanlar sadece tatil amaçl? geldikleri Anadolu Feneri’ni o kadar sevmi?ler ki, bir süre sonra ?ehir ya?am?ndan ayr?l?p burada yerle?ik düzene geçmi?ler. 2.5 y?ld?r da Mavvi Kap? kafeyi i?letmeye ba?lam??lar.

IMG_4945 (Medium)

“Maviyle içi içe olan bir ya?amda kafemizin ad?n?n mavi olmas? kaç?n?lmazd? bizim için” diyor Leyla han?m. ?imdilerde, köye gelen yerli ve yabanc? turistleri özellikle hafta sonlar? leziz kahvalt?s?yla a??rlayan kafe, asl?nda Fener’in eski ekmek f?r?n?ym??. 1909 tarihinde in?a edilmi? olan tarihi f?r?n, kitabesi ve tarihi dokusu korunarak asl?na uygun olarak 5 y?ll?k zorlu bir süreçte yenilenmi?. Mavvi Kap? Anadolu Feneri’nin en ??k binas?. Bu sevimli ve ?irin kafenin iç dekorasyonunda kullan?lan birçok malzeme,  Leyla Han?m ve e?inin aile yadigar? birbirinden k?ymetli e?yalar?. Sizin de, bir gün yolunuz buraya dü?erse muhakkak Mavvi Kap?’ya u?ray?n. Çok güzel keklerinden yiyip, meyve sular?ndan için bizim yapt???m?z gibi.