Stresi At

                                                                                                                                               gulen-yuz-smiley-stres-topu-a166852-500x554

Van’?n Muradiye ilçesinde bir ilk gerçekle?ti. Stres atma balonu sayesinde strese son veriyoruz. 

Stres günlük hayat?m?zda çok kar??la?t???m?z, hayat?m?z?n bir parças?n? alan önemli bir sorundur. Hem bize hem de çevremizdekilere ciddi zararlar verir. Muradiye Tegv Ö?renim Birimi’nden Rozerin Demir ve Mercan Giden stresle ba?a ç?kmak için stres atma balonu yapt?. Stres atma balonu sayesinde bir sürü ki?i stresten kurtuldu. S?navlar?nda daha ba?ar?l? ve günlük hayatlar?nda daha mutlu oldular. Stres atma balonu yap?lan uygulamalarda hemen i?e yarad?. Fakat tam yararl? olabilmesi için s?k s?k kullanmak gerekti?i belirtildi.

Rozerin Demir ve Mercan Giden bu yönteme ba?vuranlar?n geli?melerini yak?ndan takip edeceklerini belirtti ve ”Stresten kurtulan çok ki?i var. Stres atma balonunu kullanan ki?iler çok mutlu oluyor. Kullan, mutlu ol.” diye aç?klama yapt?lar. Yap?s?n? rengarenk balonlar?n üzerine çizilen yüz ifadeleri olarak belirttiler. Fiyat?n?n 1.5 TL oldu?unu, isteyen herkesin sahip olabilece?ini söylediler.