ATEŞİMİZ ÇIKTI! ŞİMDİ NE OLACAK?

Renkli Kalemler olarak bu sene hepimizi yoran salg?n? ve ate?imiz ç?kt???nda ne oldu?unu Uzman Doktor Say?nAy?egül Ersoy ‘a sorduk.

Bebeklerde ve çocuklarda görülen ate?, en korkulan hastal?klar?n ba??nda geliyor. Ate?imiz ç?kt???nda vü-cudumuzda neler oluyor?

Ate?, vücudumuzu asl?nda korumaya alan bir tür faktör-dür. Ate? vücut s?cakl???n?n yükselmesine denir. Koltuk alt?ndan, a??z içinden gibi bölgelerden ölçümleri yap?la-bilir. Vücut s?cakl???n?n 37,5 üzerinde olmas? durumudur. Ate?, çe?itli hastal?klara e?lik edebi-lir. Ate? ba?l?ca enfeksiyon hastal?k-lar?nda kar??m?za ç?kar.

Ate? vücudumuzda nas?l ortaya ç?k?yor?

  • Enfeksiyonlara sebep olan mikro organizmalar?n ürünleri, toksinleri bilinmeyen mekanizmalarla vücut s?cakl???n?n yeni bir düzeye çekilmesine neden olur.
  • Bu s?rada kaslarda kas?lma ellerde ayaklarda so?uma ve böylece kan dola??m?n?n hayati organlara yönlendirilmesi sa?lan?r.
  • Kalp at?m h?z? artar.
  • Küçük damarlarda geni?leme olup ba????kl?k sisteminin hücrelerinin enfeksiyon alan?na geçmesi kolayla??r.

21cca336-a527-4960-a2b1-1837470a87a1
Hazal Kaya

Görsel https://annapolispediatrics.com/parent-resources/fever-friend-or-foe