Atıklar Eğlendiriyor

Son zamanlarda at?klar, birçok farkl? ?ehrimizde geri dönü?ümde de?erlendirilerek çocuklar için oyun parklar?n?n yap?m?nda kullan?l?yor.

Sosyal sorumluluk kapsam?nda gerçekle?tirilen geri dönü?üm kampanyas? belediyeler, vak?flar ve birçok sivil toplum kurulu?u taraf?ndan desteklenerek farkl? illerimizde ilginç parklara sahip olmam?z? sa?l?yor.

“Do?a temelli vermez, ödünç verir.”

– W. Shakespeare – 

Gelecek nesillere daha ya?an?labilir bir çevre b?rakmak için yap?lan geri dönü?üm çal??malar? yurt genelinde devam ediyor.

Bu çal??malar yerli ve yabanc? ziyaretçiler taraf?ndan ilgiyle kar??lan?yor.

 

07-Mayis-2018-Cevreci-Park 20190509_2_36377790_44327429_Web196900317_4066884556728006_7173562932695075116_n-780x470