Balıklar da Uçar

Bal?kVan Gölü’nde ya?ayan endemik bir tür olan inci kefali bal?klar?n?n yumurtalar?n? b?rakmak için tatl? su yataklar?na yapt?klar? muhte?em göç, görenleri adeta büyülüyor.

Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çay?’na do?ru suyun ters istikametine yönelik göçe ba?layan inci kefali bal?klar?, yumurtalar?n? b?rakabilmek için adeta birbirleriyle yar???yor. Suyun içerisinde uçarcas?na z?playan inci kefali bal?klar?n?n göçü büyük ilgi uyand?r?yor.

Bursa’n?n ?negöl ilçesinden misafir olarak Muradiye’ye gelen Mehmet Uldestan isimli vatanda?, Bendimahi Çay?’n?n içine girerek bal?klarla bir süre oynad?ktan sonra, “Ben aslen Muradiyeliyim, ancak 76 depreminde Bursa’ya gittik, bir daha geri dönmedik. Bursa’da, biz Muradiye ilçesinde bal?klar? ellerimizle tutuyoruz dedi?imde, kimse bana inanm?yor. Misafirli?e gelmi?ken burada bal?klar?n görüntülerini çekip Bursa’daki vatanda?lar?m?za gösterece?im, belki o zaman bana inan?rlar. Bu bal?klar?n göçü henüz yeni ba?lad?, gün geçtikçe bal?klar daha da ço?alacak ve üremesini yapt?ktan sonra tekrar Van Gölü’ne dönecekler. Vatanda?lar?m?z?n da bu konuda daha duyarl? olmalar? laz?m. Bu bal?klar?n neslinin tükenmemesi için yasak dönemde bal?k tutulmamas? gerekiyor” dedi.

Bu konuda yasak avlanma yapanlar ihbar edildi?inde Muradiye Emniyet Güçleri bir ekip gönderiyor. Fakat bunun önüne geçilmesi için halk?n daha bilinçli olmas? gerekiyor.