Batman Barosu ve Çocuk Hakları Merkezi Ziyaretimiz

Renkli Kalemler ekibi olarak 20 Aral?k 2018 tarihinde Batman Barosu Ba?kanl??? ve Çocuk Haklar? Merkezi’ni ziyaret ettik.

DSC_0048

?lk kez gitti?imiz Batman Barosu’nda tüm ekip olarak çok heyecanl?yd?k. Baroda Baro Ba?kan? Abdülhamit Çakan ve Çocuk Haklar? Merkezi’nde çal??an avukatlar ile tan??t?k. Biraz sohbet ettik ve TEGV Batman Ö?renim Birimi yöneticimiz Dilber Atilla’n?n birimimizi tan?tmas?ndan sonra Baro Ba?kan? ve avukat büyüklerimize birtak?m sorular yönelttik. Kendileri de büyük bir içtenlik ve samimiyetleriyle sorular?m?z? cevapland?rmaya çal??t?lar.

Baro Ba?kan? Hamit Çakan Bey bize; çocuk haklar?, davalar ve avukatl?k mesle?i hakk?nda baz? bilgiler verdi. Çocuk haklar? ile ilgili anlatt?klar?n?n bir k?sm? ?u ?ekildeydi:

Bir çocuk e?er zorla çal??t?r?l?yorsa, e?itim haklar?ndan mahrum b?rak?l?yorsa o çocuk ailesinden al?nabilir ve devletin ilgili kurumlar?na teslim edilebilir.”

? *12 ya??n alt?ndaki çocuklar?n cezai ehliyeti bulunmad???ndan cezaland?r?lmazlar. Sadece çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine ba?vurulabilir.”

? *18 ya??n? doldurmam?? bir çocu?un yarg?lanmas?nda kendisi talep etmese dahi kendisine bir avukat tayin edilmesi zorunludur.”

? *Çocuklar ve yeti?kinler ayn? oranda cezaya tabi tutulmaz; çocuk ya?taki kimselere bir tak?m cezai indirimler uygulanmaktad?r. Çocuklar yeti?kinlere göre hukuken daha çok korunmaktad?r.”

DSC_0044DSC_0043

Baro ba?kan?na yöneltti?imiz bir di?er soru ise avukat cübbesinin renklerinin bir anlam? olup olmad??? ve cübbelerde neden cep bulunmad???na baro ba?kan?n?n cevab? ise ?öyleydi:

Avukat cübbesinde cep bulunmamas? Roma Dönemi’ne kadar dayanan bir gelenektir. Eskiden avukatl?k mesle?ini icra edenler bu i? kar??l???nda herhangi bir üret almazlard?. O yüzden cep kullanmazlard?. Avukat cübbesindeki siyah renk yasalar?n üstünlü?ünü k?rm?z? renk ceza davalar?n?, ye?il renk hukuk davalar? ve sar? renk ise adalete hizmet eden mesle?in a??rl???n? temsil eder.

Bunlar? söyledikten sonra da avukatl?k mesle?inin zor bir meslek oldu?unu vurgulad?. Ayr?ca baro ba?kanl???n?n 2 y?lda bir seçimle belirlendi?ini belirtti.

Sorular?m?z bittikten sonra kendilerine te?ekkürlerimizi ilettik ve birlikte foto?raflar çekilerek bu güzel anlar? ölümsüzle?tirdik.