Beşinci Sınıflar Arasında Kitap Gezintisi

Kitap Listesi

Okulumda benim gibi be?inci s?n?fa giden arkada?lar?m hangi kitaplar? okumay? seviyor diyerek kalem ve defterimi yan?ma ald?m. Okul içinde k?sa bir gezintiye ç?kt?m. Peki ne cevaplar ald?m?

Aslan Kral – Süleyman Bulut

K?v?lc?m Okulda – Aygün Aslan

Sak?z Sardunya – Elif ?afak

Sofi’nin Dünyas? – Jostein Gaorder

Dedem Bir Kiraz A?ac? – Angela Nanetti

Zaman Çok ve Zaman Yok – Brigitte Labbe

Bunun Ad? Findel – Andrew Clements

Levent Kitap Serisi – Mustafa Orakç?

Küçük Prens – Antoine De Saint-Exupery

Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler – Süleyman Bulut

Gezintinin sonunda defterime en çok ismi dü?en kitaplar bunlar oldu. San?r?m ben de ço?unlukla arkada?lar?mla ayn? kitaplar? okumay? seçmi?im. Özellikle “Sak?z Sardunya” bu listede benim için ilk s?ralarda yer al?yor.

Bu listede olan ya da olmayan bütün kitaplar… Hepsi bizim için çok k?ymetli. Hayal kurmak kadar, ba?kalar?n?n hayallerine ortak olabildi?imiz için de kitaplar çok de?erlidir.

Bazen Küçük Prens, bazen Sak?z Sardunya bazen de Atatürk… Hepsi bizimle beraber, kelimelerde, cümlelerde yan?m?zda duruyor. Sadece aç?lmay? bekleyen bir kitap kadar yak?nlar.

?imdi siz de durmay?n ve bir kitap aç?n, bakal?m bu sefer siz kiminle gezintiye ç?kacaks?n?z?