Bilinmeyen 5 Kadın Mucit

Renkli Kalemler gazetesi için bilinmeyen 5 kad?n mucidi ara?t?rd?m. Bu mucitlerden baz?lar?n? ya da hiçbirini tan?m?yor olabilirsiniz. Ama onlar?n icatlar?n?n ço?unu günlük hayatta kullan?yoruz.    

Dünyadaki Kad?n MucitlerJosephine Cochrane: Bula??k makinesi

Evde çal??an hizmetçisi, Josephine’in de?erli porselenlerini y?karken k?r?nca; Josephine sinirlenip bula??k makinesini icat etmeye karar vermi?. ?cat etti?i ilk makine, bas?nçl? suyu makinede bulunan bula??klar?n üzerine f??k?rtacak ?ekilde tasarlanm??. Cochrane makinenin patentini 1886’da alm??.

Grace Hopper: IBM-Harvard Mark 1

Amiral Dr. Grace Murray Hopper “bilgisayarlar?n anas?” olarak bilinir. 2. Dünya Sava??’ndan sonra Hopper, Harvard’ta çal??maya ba?lam?? ve burada IBM-Harvard Mark 1 isimli ilk zengin donan?ml? bilgisayar? geli?tirmek üzerine çal??m??.

 

mary-anderson-cam-silece?i-icat

Mary Anderson: Araba cam? silece?i

1900’lü y?llar?n ba?lar?nda sürücüler, karl? ve ya?murlu havalarda camlar?n önü doldukça durup camlar?n? silmek zorundayd?. Mary Anderson bu problemi mükemmel bir bulu?la çözdü. O zamanlarda araba herkes taraf?ndan kullan?lan bir araç olmasa da, 1903 y?l?nda icat etti?i cam silecekleri oldukça ilgi gördü. Art?k sürücülerin camlar?n? silmeleri için yapmalar? gereken tek ?ey arabaya yerle?tirilen bir kolu indirmeleriydi.

Hedy Lamarr: Gizli ileti?im sistemleri

1194 y?l?nda patenti al?nm?? olan “Gizli ?leti?im Sistemleri”, radyo dalgalar?yla gönderilen gizli mesajlar? koruyan bir kodla dalgalar? manipüle etmek için tasarlanm??. Lamarr Avusturya’da büyümü?; 2. Dünya Sava?? s?ras?nda Nazi sempatizan? olan ve Hitler’in ordusunun bir üyesi olan milyoner bir adamla evlenmi?. Evlili?i süresince kocas?n?n kat?ld??? i? toplant?lar? sayesinde geli?mi? silahlar hakk?nda kendisini geli?tirmi?tir.

Stephanie Kwolek: Kur?ungeçirmez yelek

Stephanie Kwolek, Kevlar denen sert ve dayan?kl?, günümüzde kur?ungeçirmez yeleklerin yap?m?nda kullan?lan materyalin mucidi. DuPont’ta y?llarca bu materyalin icad? için çal??m?? ve 1963’te malzemenin yap?s?n? olu?turan molekül dizilimini üretmi?. Buldu?u dizilimle olu?turulan materyal di?er maddelerden sert olu?uyla ayr?l?yor. Bu madde ayr?ca asma köprülerin halatlar?nda, kasklarda, kayak malzemelerinde ve kamp malzemelerinde de kullan?l?yor.

Kaynak: www.uplifers.com