BİR ARTEMİS HİKAYESİ

Artemis Projesi Nedir?

Amerika Birle?ik Devletleri Ulusal Havac?l?k ve Uzay Dairesi liderli?inde, Avrupa Uzay Ajans?, Japonya Uzay Ara?t?rma Ajans? ve Kanada Uzay Ajans? gibi uluslararas? ortaklar taraf?ndan yönetilen bir robotik ve insanl? Ay ke?if program?d?r.

Peki Artemis Kimdir?

Yunan Mitolojisine göre Ay tanr?ças? olarak kabul edilen Artemis, karde?inden bir gün önce do?mu? ve karde?i Apollon’un do?um s?ras?nda annesine yard?m etmi?tir.
Ayn? zamanda av, vah?i do?a, vah?i hayvanlar, do?a, bitki örtüsü, do?um, çocuk bak?m? ve iffet tanr?ças?d?r.

Görseller :

https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-537/artemis/

https://www.astronomimuzesi.com/content/239/artemis-projesi-ve-gateaway-uzay-istasyonu