Bir Gazetenin Yolculuğu

IMG_3232 (Medium)

Sabah Gazetesi Turkuvaz Matbaas? tesislerini ziyaret ettik. Yaz?lan bir haberin evlerimize gelene kadar nas?l bir yolculuk yapt???n? yerinde gözlemledik.

Bizi kap?da Levent Tokdilli kar??lad?. ?çeride nas?l hareket etmemiz gerekti?i konusunda ön bilgi verdi. Giri? kap?s?ndan içeri girdi?imizde, çok y?llar öncesinde harflerin dizilerek sat?r sat?r ayr? bas?ld??? kocaman heybetli bir makine ile kar??la?t?k. ??leyi?ini, nas?l bask?ya haz?rland???n?, dinledikten sonra orada i?e yaramazm?? gibi durmad???n? anlad?k. Çünkü, o olmasa gazete bas?m? yap?lamazd?.Büyük bir alana geçi? yapt?k. Bir taraf gazete, di?er taraf dergi bas?m yeri.

IMG_3202 (Medium)Bu alanda 28 y?ld?r çal??an ve orada yeti?mi? 50 ya??nda Oktay Bayraktar,  bize ilk bask?n?n gerçekle?ti?i yerde, tüm gazetelerin ilk bask? örneklerinin nas?l bas?l?p ayr??t???n? anlatt?.?lk bask? gelene kadar yazarlar?n, editörlerin, yaz? i?lerinin, reklam ile ilgili ki?ilerin emeklerinden sonra bask?ya haz?r olarak kendisine geldi?ini ve o ana kadar birçok ki?inin eme?i oldu?unu belirtti. Kocaman yuvarlak toplar halinde bask? yap?lacak kâ??tlar? da gördükten sonra seri bask?n?n oldu?u bölüme ilerledik. Çok s?cak bir kar??lama ile “Sizleri bekliyorduk” diye kucaklad?lar o arada sorular?m?za devam ettik. ?nternet gazetecili?i ç?kt???ndan beri gazete okurlu?unun yüzde eli oran?nda dü?tü?ünü ö?rendik. Yap?lan bask? örnekleri makinalar?n içeresinden geçerek bir sistem asansör ile di?er sisteme aktar?ld??? belirtildi. Sisteme aktar?ld?ktan sonra bas?m ba?l?yor. Ancak ilk 5000’e yak?n bask? hatal? bas?m olabiliyor. Çünkü bask?y? durduramad?klar? için h?zl? bir ?ekilde bas?lan gazetelerden örnek al?narak sistem üzerinde düzeltmeleri yap?l?yor. Bu hatal? bas?m? daha aza indirmek için çok ko?u?turmal? bir süreç ya?an?yor. Art?k hatas?z gazetelerin bask?s? devam ediyor. Di?er hatal? olan gazeteler, geri dönü?üme gönderiliyor ve ask?l? ray üzerinde a?a??da bulunan bant bir makaraya sar?l?p, sonras?nda harmanlama makinas?nda bas?lan ekler konularak bayilere gönderilmek üzere ba?lan?yor.

Ta?raya (merkeze göre d??ar? kalan yerler) gidecek olan gazetelerin bas?m? ak?am saat 20.00’da ba?l?yor. Bas?m bittikten sonra gazeteler okuyucular? ile bulu?mak üzere matbaadan ayr?l?yor. Gece saat 24.00’da ?stanbul ve di?er ?ehirlerin bask?lar? da sabah saat 04.00’a kadar sürüyor ayn? ?ekilde bu gazeteler de sabah saatleri okuyucular?n?n ellerinde oluyor. Evlerimize gelen gazetelerin yolculu?unda emekler büyük. Güzel haberler ile bulu?man?z dile?iyle.