Bir, İki, Üç Tıp..

Renkli Kalemler Giresun ekibinden Elfin ?sra Z?val?, 14 Mart T?p Bayram?’n?n sa?l?k sektöründe çal??anlar için neyi ifade etti?ini Leyla Z?val? ile  bir röportaj gerçekle?tirerek bizlere anlatt?.

Sizi tan?yabilir miyiz?

Ad?m Leyla Z?val?. A.?lhan Özdemir E?itim Ara?t?rma Hastanesi’nde, Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Hem?iresi olarak görev yapmaktay?m.

-Bu mesle?i seçmenizdeki en önemli etken nedir? Sa?l?k konusunda yard?ma ihtiyac? olan insanlara hizmet etmek amac?yla bu mesle?i seçtim.

-Mesle?inizde ya?ad???n?z zorluklar var m??

Elbette, konu insan ve sa?l?k oldu?undan sürekli motivasyonun yüksek olmas? gerekiyor. Kar??ndaki insan?n sa?l??? bozulmu? oldu?undan beklentileri elbette fazla oluyor. Biz sa?l?kç?lar olarak zaman zaman hasta ve yak?nlar?n?n memnuniyetsizlikleriyle kar?? kar??ya gelebiliyoruz. Onlar? her ko?ulda anlamaya çal???p, yard?m ve hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte çal??ma riskleriyle iç içeyiz. Çal??ma ko?ullar?m?z 24 saat hizmet süreklili?i içeriyor.

-Bu mesle?i seçmek isteyenlere tavsiyeleriniz neler?

Mesle?i seçmeden önce olumlu ve olumsuz yönleri iyice ara?t?rmalar?n? tavsiye ederim. ?yice dü?ünmelidirler.

-T?p Bayram? sizin için ne ifade etmektedir?

T?p Bayram?’n? her y?l mart ay?n?n 14’ünde kutlar?z. T?p sektöründe olanlar?n bir araya geldi?i i? hayat?ndaki tecrübelerini payla?t???, sorunlar?n? anlatt???, çözüm bulmaya çal??t??? t?p sektöründe oldu?umuzu hat?rlayan bir sektördür.

-T?p Bayram?’n? nas?l kutluyorsunuz?

T?p Bayram?’n? büyük bir sevinçle kutluyoruz. Çünkü, her gün 7/24 çal???yoruz. Bu bizim k?sa bir molam?z oluyor. Yemekler, davetler düzenlenip burada güzel sohbetler edip stres at?yoruz.

17274635_423041848030261_325169117_n