Bir Köprüden Daha Fazlası

F?rat’?n h?rç?n kolu olan Karasu üzerine kurulmu? bir ta? yap?t.

Acemo?lu Köprüsü, Erzincan – Kemah karayolu üzerinde bulunan ve Karasu üzerine kurulmu? köprüdür Acemo?lu Bo?az?’n?n iki yakas?n? bir araya ba?layan kesme ta?lardan olu?turulmu? tek gözlü köprünün ne zaman in?a edildi?i tam olarak bilinmemektedir.

Kaynak: tarihgezisi.com

Karasu taraf?ndan ayr?lan iki yakay? bir araya getiren bu köprü zorlu, engebeli ve virajl? yollarla olu?uyor. Macera severler için çok e?lenceli olan bu güzergah ne yaz?k ki trajik bir olayla Erzincan halk?n?n zihninde yer tutuyor. 

Kaynak: kemah.bel.tr

22 Nisan 1996’da 3. Ordu Komutanl???’na ba?l? olan devriye arac?n?n bu güzergahta yapt??? kaza sonucu on dört askerimiz ?ehit olmu?tur. Kanyonun zorlu arazi ?artlar? ve Karasu’nun derinli?inden dolay? ne yaz?k ki ?ehitlerimizin naa?lar?na ula??lamam??t?r. Bu nedenle Acemo?lu Köprüsü güzergah?nda bu trajik olay?n ya?and??? yerde ?ehitlerimizin an?s?na “?ehitler An?t?” yap?lm??t?r.