Bizi Bizden Bil

Çocuklar? daha yak?ndan tan?man?z? sa?layacak bir anket haz?rlad?k ve onlara çe?itli sorular yönelttik. Anketimizin detaylar?n? haberimizde bulabilirsiniz.

7-12 ya?lar? aras?ndaki 50 çocukla birlikte, toplamda 6 sorudan olu?an bir anket düzenledik. Çocuklar?n en sevdikleri dersi, oyunu, meyveyi, mesle?i, hayvan? ve rengi sordu?umuz ankete göre edindi?imiz veriler ?u ?ekilde:

  1. En sevilen ders: %25 fen bilgisi, %20 beden e?itimi, %15 Türkçe, %15 sosyal bilgiler, %10 matematik, %10 resim, %5 di?er dersler.
  1. En sevilen çocuk oyunu: %35 Birdirbir, %20 Ortada S?çan, %20 di?er oyunlar, %10 Ya? Satar?m Bal Satar?m, %10 Körebe, %5 Saklambaç.
  1. En sevilen meyve: %20 çilek, %15 karpuz, %15 elma,
    %15 mandalina,cccc %10 erik, %10 kivi, %10 di?er meyveler, %5 kiraz.
  1. En sevilen meslek: %25 avukat, %20 sporcu, %15 ö?retmen, %15 mühendis, %10 siyasetçi, %10 di?er meslekler, %5 t?p doktoru.

20140612_095810

  1. 5. En sevilen hayvan: %25 kedi, %20 at, %20 ku?, %20 di?er hayvanlar, %10 tav?an, %5 köpek
  1. 6.En sevilen renk: %30 k?rm?z?, %15 sar?,     %15 ye?il, %10 mavi, %10 pembe, %10 mor, %10 turuncu.
  2.  

Anketimizin sonuçlar?na göre fen bilgisi dersi, birdirbir oyunu, çilek, avukatl?k mesle?i, kedi ve k?rm?z? renk çocuklar?n en çok ilgisini çeken ?eylerin ba??nda geliyor.