Böyle Eviniz Olsun İstemez Misiniz?

ekolojik-ev-1-696x438

Dünya modernle?tikçe çevre sorunlar? da art?yor. Çevreye en çok zarar veren ?üphesiz insano?lu. Art?k çevreyle dost olma zaman? gelmedi mi? Peki nas?l?

Ekolojik ev; her türlü enerji, su ihtiyac? ve çevresel etkiler incelenerek tasarlanm??, do?aya verilen zarar? minimuma indirmeyi öngören ve bu do?rultuda kendi ihtiyac?n? büyük ölçüde kendisi kar??layabilen ev demektir.

Ekolojik Evlerin Sa?lamas? Gereken Özellikler

*?n?aat s?ras?nda çevreye zarar verilmemelidir.

*Yüksek ?s? ve ses izolasyonu sa?lanmal?d?r.

*Do?aya ve sa?l??a zararl? kanserojen maddeler içermemelidir.

*Do?al kil ve kireç kullan?larak s?vama yap?lmal?, iç mekanlarda boya yerine duvar ka??d? kullan?lmal?d?r.