En Uzun Saat Kulesi: Adana Büyük Saat

DSCN0187

Adana’da 1882 y?l?nda hizmete aç?lan tarihi Büyük Saat, kentin en önemli simgeleri aras?nda yer al?yor.

Osmanl? Dönemi’nde yapt?r?lan en yüksek saat kulesi olma özelli?ini de ta??yan Büyük Saat, Adana’n?n en önemli tarihi mekânlar? aras?nda yer al?yor. Büyük Saat, Türkiye’deki en uzun saat kulesidir ve uzunlu?u 32 metredir. Tarihi Büyük Saat in?as?na, 1879’da Vali Ziya Pa?a ile ba?lanm?? ve 1882’de Vali Abidin Pa?a zaman?nda ba?ar?yla tamamlanm??t?r. Büyük Saat tarihte modernle?menin simgesi olarak görülmü?tür. Büyük Saat ?ehir merkezinde, Ali Münif Caddesi üzerinde, Adana’n?n Ta? Köprü ve Ulu Camii’nden sonra ilk akla gelen simgesi olarak dimdik ayakta durmaktad?r.

Büyük Saat’in mimari tarz?, kare prizma ?eklindedir ve kulenin duvarlar? tu?la ile in?a edilmi?tir. Temel derinli?i 35 metre oldu?u söylenir.  Kulenin in?as? s?ras?nda Osmanl?’da saat kuleleri  bulunmaktaym?? ve kuleler aras?nda en uzunu Büyük Saat, ikincisi ise Dolmabahçe Saat Kulesi olarak belirlenmi?. Uzun y?llar?n etkisi ve bak?m?ndaki aksakl?klar sonucu çal??may? b?rakan saat, 2014’te restore ile tamir edilmi?. Saat kulesi her saat ba??, vakit belirleyen güçlü sesi ile Adana’n?n birçok yerinden duyuluyor. Adana’da in?a edildi?i ilk dönemde resmi dairelerdeki görevlilerle vatanda?lar?n mesailerini bu saate göre ayarlad?klar? biliniyor.

Büyük Saat Kulesi, Adana’ya gelen yerli ve yabanc? turistler taraf?ndan ziyaret edilen mekânlar?n ba??nda yer al?yor.

Kaynak:www.vikipedi.com