Cano’nun Düğünü

Down sendromlu Can için gelinsiz dü?ün yap?ld?.

cizreli-cano-00?lçemizde Can Baba lakab?yla bilinen ve herkes taraf?ndan tan?nan ve sevilen Can Caba için bütün ?ehir bir araya gelerek görkemli bir dü?ün gerçekle?tirdi.
Küçüklü?ünden beri tek hayali evlenmek olan Cano Baba için çiçekçiden foto?rafç?ya, muhtardan kaymakama kadar herkes seferber olup büyük bir iyilik hareketi ba?latt?lar.

Yerel ?ark?c?lar?n, davulcular?n ve bütün mahallenin kat?l?m? ile Cano’nun dü?ünü adeta bir ?enlik halini ald?. Davetlilere limonata ve çi? köfte servisinin yap?ld??? dü?ünde Cano da omuzlardan inmedi.

Kendisiyle yapt???m sohbette, etkinlik hakk?nda bilgi veren Cano’nun abisi Cudi Caba, “Ailece bütün Cizre halk?na çok te?ekkür ediyoruz. Sayelerinde karde?im hayat?n?n en güzel gününü ya??yor. Ayn? zamanda toplumda down sendromlu bütün karde?lerime kar?? bir duyarl?l?k ortaya ç?kmas?na vesile olmas?n? diliyorum” dedi.

Kale Mahallesi’nde bo? bir alanda gerçekle?en dü?ünde halay ba?? olup canl? müzik e?li?inde halay çeken 23 ya??ndaki down sendromu hastas? Cano için k?na töreni de düzenlendi. Dü?üne kat?lanlar Cano ile birlikte doyas?ya halay çekip e?lenirken, bu an? ölümsüzle?tirmek isteyen baz? vatanda?lar izdiham?n ya?anmas?na neden oldu. Cizrelilerin büyük bir ilgi gösterdi?i dü?ün, pasta kesilmesi ile son buldu.