Çocuk Hakları

12Çocuk haklar?, çocuklar?n sa?l?k, e?itim, bar?nma, beslenme, korunma, güvenlik ihtiyaçlar?n? ayn? zamanda ya?ama hakk?, psikolojik korunma hakk?, fiziksel korunma hakk? gibi haklar?n hepsini kapsamaktad?r.

Çocuk haklar? evrenseldir. Hiçbir din, dil, ?rk ve cinsiyet ayr?m? yap?lmaks?z?n her çocu?un do?u?tan elde etti?i haklard?r. 20 Kas?m 1959 y?l?nda Birle?mi? Milletler’in ald??? kararlar ve 193 ülkenin bu kararlar? imzalamas?yla Çocuk Haklar? Bildirgesi yay?nlanm?? ve kabul edilmi?tir.

Sava?lar?n sürmekte oldu?u günümüzde, çocuklar?n ve kad?nlar?n hunharca öldürüldü?ü dünyada çocuk haklar? maalesef unutulmakta, çi?nenmektedir. Çocuklar?n hayat haklar? ellerinde al?nd??? için di?er haklar?n varl???n-dan da bahsetmek mümkün de?ildir.

çocuk
Çocuk haklar? ?u ?ekildedir:

Sa?l?k hizmetlerinden yararlanmak çocuklar?n do?al hakk?d?r.
Sa?l?kl? beslenmek ve bar?nmak çocuklar?n do?al hakk?d?r.
Sa?l?kl? bir ortamda ya?amak ve e?itim görmek çocuklar? do?al hakk?d?r.
?iddet, istismar, ihmal gibi her türlü tehlikelere kar?? korumak çocuklar?n do?al hakk?d?r.
Bar?? ve huzur içinde, sava?lardan uzak ya?amak çocuklar?n do?al hakk?d?r.
Sevgi ve ilgi görmek çocuklar?n hakk?d?r.
Özgürce oyun oynamak çocuklar?n do?al hakk?d?r.
Engelli çocuklar?n sa?l?k, e?itim haklar?na uygun uygulamalar gerçekle?tirmek hakk?d?r.
Çocuklar?n çal??t?r?lmamas? hakt?r.
Çocuk haklar?n?n ayr?m yap?lmadan uygulanmas? hakt?r.
Çocuk haklar? dünyada en çok çi?nenen haklardand?r. Bu küresel bir sorun olarak insanl???n kar??s?nda durmaktad?r. Bu duruma bir çözüm bulmak 193 devletin ve bu devletleri olu?turan milletlerin temel amac? ve görevi olmal?d?r.

Kaynak : https//www.derszamani.net