Mardin’in Keşfedilmemiş İlçesi: Savur

Resim6

Hepimiz tarihi ve turistik ?ehrimiz Mardin’i biliyoruz. Fakat en az onun kadar tarihi dokusuyla, ba? bahçesi ve ye?illi?iyle ün salm??, küçük fakat ?irin ilçesi Savur’u birlikte tan?maya ne dersiniz?

Yüz ölçümü 1049 km² olan ilçenin tarihi, Mardin kadar eskidir. Mardin’e yap?lan her sald?r?dan, Savur da etkilenmi?, tahrip edilmi? ve ahalisi as?rlarca çileli bir ya?am sürmü?tür. Savur, Artuko?ullar? ile Karakoyunlular döneminde s?k s?k el de?i?tirmi? ve en son olarak da Mardin’in Safeviler’den ( 1517’de ) Osmanl?lar?n eline geçi?iyle Osmanl? topraklar?na ba?lanm??t?r. Savur’un en gözde tarihi eseri Savur Kalesi’dir. Bu kale Mardin-Savur-Midyat ve Hasankeyf ile Cizre kervan ve fetih yollar? üzerinde çok eski, stratejik aç?dan güçlü bir kaledir. Bu kale, Araplarla Bizansl?lar aras?nda da büyük çeki?melere neden olmu?tur. ?lçemizde Akdeniz iklimi ile birlikte karasal iklim hüküm sürer. K??lar çok so?uk olur, yazlar s?cak ve kurak geçer. Ya???lar?n büyük bir k?sm? ilkbahar aylar?na rastlar. ?lçenin do?al bitki örtüsü çal? formundaki me?eliklerden olu?maktad?r. ?lkbahar ya?murlar?n?n bol oldu?u y?llarda iyi mahsul al?n?r. Sulanabilir vadilerde ise genellikle sebze, meyve ve kavakç?l?k yap?l?r. Baz? köylerimizde son zamanlarda kiraz bahçeleri olu?turulmu?tur.Belirli bölgelerde küçük çapta kavun ve karpuz yeti?tirilmektedir.

Hayvanc?l?k ilçemizin önemli geçim kayna?? iken hayvanc?l?kla u?ra?an insanlar?n k?rsal kesimi terk etmeleri nedeniyle hayvanc?l?k giderek azalan bir geçim kayna?? haline gelmi?tir. Savur ye?illi?i, ba?lar?, bahçeleri bol sular? ile de ünlüdür. Kavak a?açlar?n?n bol miktarda yeti?tirildi?i bir ilçemizdir. Burada k?smen sulu ziraat yap?lmakta, tah?l üretilmekte ve küçükba? hayvanc?l?k yap?lmaktad?r.

Resim5Resim7