Besinlerin Çocuklar Üzerindeki Etkisi

1466412932549

Çocuklar?n fizyolojileri yeti?kinlerden farkl? oldu?u için beslenmeleri ve besinsel ihtiyaçlar? da yeti?kinlerden farkl?d?r.

 

 

Gazl? içecekler, çay ve kahve, fazla miktarda tüketildi?inde vücutta demir emilimini azaltarak demir eksikli?ine yol açmaktad?r. ?ekerli içecekler ise özellikle fazla enerji al?m?na neden oldu?undan a??rl?k art???na sebep olmaktad?r. Meyveler yerine meyve sular?n? tüketmek ba?l? ba??na posadan, vitamin ve minerallerden çocu?unuzun mahrum kalmas? demektir. Fast-food olarak tüketilen besinler, pizza, hamburger, sosisli, döner, A ve C vitamini ile kalsiyum yönünden yetersizdir ve posa içerikleri oldukça dü?üktür. Bu vitaminlerin dü?ük düzeyde al?n?m?, ba????kl?k sistemi yetersizli?ine, s?k s?k hastalanmalara, kalp-damar hastal?klar? ve katarakt riskinin artmas?na yol açmaktad?r. Özellikle büyüme ça??nda kalsiyumun yetersiz al?m?, büyümeyi olumsuz etkilemektedir.

Kaynak:www.hurriyetaile.com