Denizli Kaklık Mağarası

denizli-kaklik-magarasi-kucuk-pamukkaleDenizli’nin ünlü do?al güzelliklerinden Kakl?k Ma?aras?, fiziksel yap?s?yla bilim insanlar?n?n dikkatini çekiyor.

Denizli Ankara yolunda il merkezi 30 km mesafede do?al bar?naklar?na olu?turulan bu nedenle uzun y?llardan beri ara?t?rmac?lar?n dikkatlerini üzerine çekmi? ve ayr?nt?l? ara?t?rmalara konu olmu?tur. Ancak bu özelliklerinin yan?nda ma?aralar içlerinde saklad?klar? gizli özelliklerin ke?if ve seyrinin insanlara verdi?i mutluluk son y?llarda bir bilim dal? olarak kar??m?za ç?karmaktad?r. Bunun yan?nda bir spor dal? olarak da kar??m?za ç?kmaktad?r. Kakl?k Ma?aras? damlata?? sark?tlar? ve dikitleri ile süslü olup Pamukkale de bulunan travertenlere benzerlikte olup “Küçük Pamukkale” veya “Ma?ara Pamukkale” olarak adland?r?lmaktad?r.

Kaynak: www.denizli.gov.tr