Depremden Bugüne Erciş

vandeprem2Erci?’te ya?anan deprem sonras? K?z?lay, AKUT ve çevre illerden gelen yard?mlarla Erci? çok çabuk toparland? ve yeniden do?du…                   

 

 

23 Ekim 2011 günü ya?anm?? olan Van Erci? depremi ço?u insan? üzdü. Deprem zaman? K?z?lay, AKUT ve çevre illerden gelen yard?mlar sayesinde depremin etkileri zamanla unutulmaya çal???ld?. Depremzede vatanda?lar için depremden hemen sonra kurtarma ekipleri ve K?z?lay’?n destekleriyle aç?lan çad?r kentler ve konteyner kentler kuruldu. Temel ihtiyaçlar? (yiyecek, ?s?nma ve bar?nma) giderildi. Çocuklar için sosyal hizmetler taraf?ndan kre?ler aç?ld?. Çocuklar TEGV Ate?böceklerine, konteyner kentlere ve çad?r kentlere yönlendirildi.

Böylelikle depremin çocuklarda b?rakt??? izler silinmeye çal???ld?. Küçükten büyü?e bebekten ya?l?ya birçok ki?i maddi manevi zarar gördü. Ama her zorlu?a kar?? Erci? halk? kendini b?rakmad?. Gelen yard?mlar sayesinde Erci? çabuk toparland?. O günden beri Erci? çok büyük yollar kat etti. Depremzedelerin g?da, sa?l?k ve e?itim ihtiyaçlar?n?n yan? s?ra günlük hayatlar?n? kolayla?t?rmak için sunulan hizmetler ile kal?c? konut ve altyap? çal??malar? yap?ld?. Depremlerin hemen ard?ndan ilgili tüm kurumlar ve Ba?bakanl?k Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba?kanl??? (AFAD) koordinasyonunda çal??malara ba?lad?. Arama kurtarma faaliyetleri, uzman personel, ekipman ve araç gereçlerle k?sa zamanda enkazlara müdahale edildi.

Depremlerin ya?and??? günden bugüne toplamda 21.692 yap?n?n enkaz? kald?r?l?rken, kalan 25.113 enkaz?n kald?r?lmas? yönünde yürütülen çal??malar yak?n zamanda tamamland?. Depremde yard?m ve desteklerini esirgemeyen kurum, kurulu? ve bireylere sonsuz te?ekkürler.

headline