Divriği’nin Gururu: Nuri Demirağ

nuri demira?

Nuri Demira?, Türkiye Cumhuriyeti demiryollar? in?aat?n?n ilk müteahhitlerinden ve Cumhuriyet devrinin ilk say?l? milyonerlerindendir. Karde?i Abdurrahman Naci Demira? ile birlikte servetlerini Türkiye’nin sanayi kalk?nmas?nda büyük i?lere yat?rm??lard?r. Demira?, i? hayat?n?n yan?nda geni? ölçüde hay?rsever ki?ili?iyle de tan?nm??t?r.

Nuri Demira?, Türk Havac?l?k Tarihinin en önemli isimlerindendir. Türkiye’de ilk uçak fabrikas?n?n kurulu?u, ilk sigara ka??d? üretimi, yerli para?üt üretimi gibi ilkleri gerçekle?tiren Demira?, ?stanbul Bo?az? üzerine köprü yap?lmas? ve Keban’a büyük bir baraj yap?lmas? dü?üncelerini ilk kez gündeme getiren ki?idir. Özellikle havac?l?k sanayisinde ba?ar?lar? ile an?lan Nuri, Demira? 1886’da  Sivas’?n Divri?i ilçesinde do?mu?tur. Babas? Mühürzade Ömer Bey, annesi Ay?e Han?m’d?r.1889’da, babas? Yarg?ç Ömer Bey attan dü?erek hayat?n? kaybetmi?tir. Ortaö?renimini Divri?i Rü?tiye Mektebi’nde tamamlad?. Mezun olduktan sonra ayn? okulda bir süre Müdür Yard?mc?s? olarak görev yapt?. 1903’te 17 ya??ndayken, ilk i?ine girerek kariyer yolculu?una ba?lad?. 1904’te “Koçgiri” ?ubesine atand?. 1906-1909 y?llar? aras?nda Erzurum vilayetinde de k?tl?k ya?and???ndan Nuri Bey, 1909’da depolarda b?rak?lan bu?day ve tah?llar? ki?isel inisiyatifini kullanarak halk?n ihtiyaçlar? için satt?. Bu yüzden hakk?nda soru?turma aç?ld? ve akland?.

1910’da ?stanbul Beyo?lu Gelirler Müdürlü?ü’nde varidat memuru oldu. Taksim K??las? ve Talimhanesi’nin Frans?zlara verilmesini engelledi.

1918’de memurluktan istifa etti. Ticaret ile u?ra?maya ba?lad?. Yabanc?lar?n tekelinde olan sigara ka??d? i?ine girdi. Eminönü’nde bir dükkanda ilk Türk sigara ka??d? yap?m?n? ba?latt?. Üretti?i sigara ka??d?na “Türk Zaferi” ad?n? verdi; bir yandan da 1920’de Müdafai Hukuk Cemiyeti Maçka ?ubesinin ba?kan? oldu. Mustafa Kemal ATATÜRK taraf?ndan DEM?RA? soyad? verildi. 1920’de Mesude  Han?m ile evlendi. Bu evlilikten Garip ve Kay? Alp adl? iki o?lu, Mefkure, ?ukufe, Süveyda, Süheyla, Gülbahar, Tu?ran Melek adlar?nda 6 k?z? oldu. Nuri Demira?, 13 Kas?m 1957’de ?stanbul’da ?eker hastal??? nedeni ile 71 ya??nda hakk?n rahmetine kavu?tu.

nuri-demirag-kimdir-4

Kaynak: www.biyografi.net