Divriği’nin Kapadokyası

Türkiye’de gezip görülecek o kadar güzellik var ki… Bunlar? saymakla bitiremeyiz. Bu güzellikler içinde de öyle bir yer var ki do?an?n mükemmel bir eseri. Sivas’?n Divri?i ilçesine ba?l? Maltepe köyündeki köy halk?n?n ?eytan ?ehri diye adland?rd??? yüzlerce kum pelerinden olu?an bu yeri mutlaka görmelisiniz.

Sivas’?n Divri?i ?lçesine ba?l? Maltepe köyündeki ?eytan ?ehri  muazzam bir manzaraya sahip do?a harikas?d?r. Buras? do?al bir olu?umdur ve gelece?in Kapadokya’s? olmaya adayd?r. Ço?u ki?i buradan çok rahatl?kla ikinci Kapadokya olarak bahsetmektedir.

Zira olu?an peri bacalar? ve kaya ?ekilleri bunun göstergeleridir. Do?a yürüyü?ü sevdal?lar?na ve foto?raf merakl?lar?na buray? kesinlikle gezip görmesini, olu?um sürecine ?ahit olmas?n? tavsiye ediyoruz. Kum tepelerinden olu?an bu manzara köylü halk?n? biraz korkutmaktad?r. Sebebi ise burada yüzlerce insan silueti beliriyormu? ve buradan geçenlere biraz korkutucu geliyormu?. Güne?in ve ay?n da yans?mas?yla daha da mükemmel bir görüntüye sahip olan ?eytan ?ehri’nin özellikle foto?raf sanatç?lar? taraf?ndan s?kl?kla ziyaret edildi?i bilinmektedir.

?eytan 1   03142e5a547235f3608dfe27960dc05b

Kaynak: www.haberler.com