Doğal Taşların Vücudumuzdaki Etkilerinden Haberdar Mısınız?

Günümüzde do?al ta?lar çok revaçtad?r. Baz? insanlar bu ta?lar?n hissettirdi?i dü?üncelere inanmaktad?r. Bu ta?lar?n her birinin farkl? anlamlar? vard?r. Biz de sizlere en sevdi?imiz do?al ta?lardan birtak?m derlemeler yapt?k.

Ametist

ametistAmetist ta?? ,do?ada muhte?em mor tonu ile ay?rt edilen kuvars mineral ailesinin bir üyesidir. Ayn? zamanda mor kuvars olarak da adland?r?l?r. Ametistin rengi aç?k leylaktan parlak mora kadar de?i?ebilir. Ametistin tarih boyunca birçok özelli?e sahip oldu?u dü?ünülmü?tür. Ta??n kötü dü?ünceleri kontrol etti?i, askerleri sava? yaralar?ndan korudu?u gibi farkl? dü?ünceler olsa da ametist ta??n?n kökenleri Antik Yunan’a kadar uzanmaktad?r. Yunanca “amethystos” kelimesinden türetilmi?tir. Ametist ta??n?n faydalar?n? s?ralayacak olursak;

 • Do?al bir sakinle?tirici ve motivasyon art?r?c?d?r.
 • Radyasyon ve negatif enerjiden koruyarak ki?inin auras? ar?nd?r?r.
 • Zihni hareketsiz hale getirmede yard?mc? oldu?u için özellikle meditasyon ve enerji çal??malar?nda s?kça kullan?l?r.
 • Uykusuzlu?a kar?? etkilidir.
 • Ametist ta??, bedeninize ve hanenize mutluluk, huzur, enerji ve canl?l?k verir.

Kuvars

Pembe-Kuvars-özeliklleriOksijen ve silikon elementlerinin volkanik kayaçlardan ve çevresinde olu?turdu?u do?al ta?lara kuvars denir. Yap?s? kristallerden olu?tu?u için kuvars kristali olarak da bilinir. Yerkürede en yayg?n bulunan do?al ta?lardand?r. Evrensel sevgi ve a?k ta?? olarak bilinen bu ta? sadece ba?kalar?na olan a?k ve sevgiyi de?il, kendini sevmek ve içsel bar??? sa?lamak ile de ba?lant?l?d?r. Antik Yunan’da bar?? ve huzuru sa?lamak için; Antik M?s?r’da ya?lanma belirtilerini önlemek, güzellik ve gençli?in korunmas? için kullan?ld??? biliniyor. Eros’un pembenin insanlar?n kalbinde a?k ve sevgi gibi güzel duygular? canland?rd???na inand??? için pembe kuvars? yarat?p, tüm insanl??a hediye etti?ine dair mitler de mevcut.
Pembe Kuvars Ta?? Özellikleri ve Faydalar? Nelerdir?

 • Sevgiyi, kendini sevmeyi, dostlu?u, içsel iyile?meyi ve bar?? duygular?n? te?vik eder.
 • Duygular? ar?nd?rarak kalbi her seviyede ?ifaland?r?r ve açar.
 • Sakinle?tirici ve güven vericidir.
 • Güçlü bir di?il enerji yayar.

Ay Ta??

ay ta??Ay ta?? en de?erli yeralt? madenlerindendir. Dengeleyici ta? olarak bilinir. Kullanan ki?iyi sakinle?ir ve cesaretlendirir, ya?am?n do?al ritimlerini ö?retir ve duygular? dengeler. Ay ta?? ayn? zamanda a?k ta??d?r. Daha çok yar? ?effaf halde beyaz rengi üzerinde bulunur ve ç?kar?l?r. Ayn? zamanda mavi ve turuncu renkleri de vard?r.
Ay Ta?? / Moonstone Ta?? Özellikleri ve Faydalar? Nelerdir?

 • Kad?nlar?n özel günlerini dengeledi?ine ve do?urganl??a etkisi oldu?una inan?l?r.
 • Duygusal dalgalanmalarda dengeleyici görevi görür.
 • Tokluk hissi verir.