Doğanın Hediyesi: Mineralli Su

Yak?n zamanda ya?ad???m?z ve hepimizin bir kere daha yüzle?ti?i deprem gerçe?i kendini yine hat?rlatt?…

Erzincan ?ehri olarak ülke tarihimizin en büyük deprem felaketlerini ya?am?? ?ehirlerden biriyiz.

Depremde olanlar hepimizin akl?nda. Biz size depremin kazand?rd??? yerlerden bahsetmek istiyoruz. Bahsedece?imiz ilk yer depremle ili?kisi oldu?u dü?ünülen termal su kaynaklar?ndan biri olan “Kapl?calar”. Erzincan’?n u?rak yerlerinden olan kapl?calar; büyük küçük herkesin ilgisini çekiyor. Kapl?ca içerisinde yer alan s?cak ve kükürtlü su hem ?ifa hem e?lence kayna??.

Kaynak: Anadolu Ajans?

Mineralli su denilince akla gelen di?er bir unsur olan maden suyu, Erzincan’da Ek?isu Mesire Alan?’nda do?al kaynak olarak bulunuyor. Bu kayna??n etraf?na kurulan mesire alan? ?ehri içinden de d???ndan da gelen birçok misafiri a??rl?yor. Erzincan’?n do?al güzelliklerinden biri olan Ek?isu Mesire Alan? hem restoranlar?yla hem de piknik alanlar?yla tercihe göre herkes taraf?ndan gözde kabul ediliyor. Bu do?al kayna?? maden suyu fabrikas?yla yat?r?m unsuru olarak kullanan ?ehrimiz hem mesire alan? olarak kullan?rken hem de fabrika nedeniyle istihdam sa?l?yor.