Doğayı Seviyoruz Kültürümüze Sahip Çıkmak İçin Yollardayız!

Çevre ve Kültür De?erlerini Koruma ve Tan?tma Vakf? (ÇEKÜL) Renkli Kalemler Ekibi olarak ziyaretimizi gerçekle?tirdik.

Okulumuz Dr. Lütfi K?rdar ilkokulunun bahçesine yana?an minibüsler ile yolculu?umuzu ba?latm??t?k. TEGV vard???m?zda mine ve nazl? ablay?
al?p çeküle do?ru yola koyulduk. Yolculu?umuz yar?m saat civar? sürmü?tü. Serviste yani yolculu?umuz s?ras?nda soraca??m?z sorular? tekrar gazeteci ekibimizle gözden geçirdik ve son düzenlemeleri yapt?k. TEGV  Sorumlusu Gönül ablam?z hediyeleri bize vermemiz için takdim etti. Bir defter ve çanta olan bu hediyeleri çekül sorumlusu ablalara vermi?tik.

53927bb7-de82-4892-9b15-43f54332a522

7b02b859-75d8-431b-bf35-75dbbc95ba7c

Bina taksimde bulunmaktayd?. Oldukça ya?l? bir binaya benziyordu. Kocaman bir kap?s?ndan içeriye girdik. Daha sonras?nda binan?n ne kadar ya?l? oldu?unu ö?renecektik. Eski ah?ap merdivenlerden üst kata ç?km??t?k. Orada da bizi büyük bir masa kar??lam??t?. Her birimiz masaya oturduk. Bir ara bize minik tatl? kurabiyeler ikram ettiler ve afiyetle yedik.

71ca081e-d035-45b4-ad63-6e874dbf2b0aSonra çekül sorumlu ve yetkilisi olan özge abla bize sunum haz?rlam?? ve akl?m?zdaki tüm sorular? yan?tlad?. Daha sonra biz sorular?m?z? sorduk. Ho? ve bilgilendirici bu sohbetten sonra 135 y?ll?k olan binay? gezintiye ç?kt?k.

Çal??anlar?n odalar?na tek tek selam verdik. En üst katta kütüphane vard?. Biz arkada?lar?m?zla kitaplara bakt?k. Kitaplar?n hepsinin üstünde say?lar vard?. Hepsi say?lara göre dizilmi?ti. Kitaplar harikayd?. Buraya ö?renciler ders çal??maya gelebiliyorlarm??. Yolculu?umuzun sonuna yakla??rken en alt kata indik. Orada eskiden çama??rlar?n nerede y?kand???n? görmü?tük. En son bu ?eklinde olan merdivenlere gazetemiz için foto?raf çekildik ve vedala??p okulumuzun yolunu tuttuk.

54ebfaef-82ec-4c76-a3a6-29ae6fa0623d
Y. Meren Darcan