Dünyada Eşi Benzeri Yok

Türk Tarih Müzesi ve Park? Tarihimize I??k Tutmaya Devam Ediyor…
tarih müzesi 1
Türk Tarih Müzesi ve Park?; Ankara’n?n Etimesgut ilçesinde bulunan bir aç?k hava müzesidir. Türkiye’nin en kapsaml? Türk Tarihi Müzesidir. Etimesgut Belediyesi taraf?ndan Türk Tarih Müzesi ve Park?’n?n fikirsel alt yap?s? 5 y?l önce ortaya at?lm??t?r. 29 A?ustos 2021 tarihinde ise halka aç?lm??t?r. Türk Tarih Müzesi ve Park?’nda sanat eseri olarak 200’den fazla heykel, 7 kompozisyon, 4 dev panoramik resim ve 8 Türk yaz?t? bulunmaktad?r.

tarih müzesi 2Türk Tarih Müzesi ve Park?’nda ?skit/Saka döneminden ba?layarak, Göktürk Ka?an ve hatunlar?n?, 16 Türk Devleti kurucular?n?, Selçuklu sultanlar?n?, Osmanl? padi?ahlar?n?, Kurtulu? Sava?? komutanlar?n?, büyük Türk dü?ünürlerini, Türk Cumhuriyetleri kurucular?n?, Türk Cumhuriyetleri’ni temsil eden fikir adamlar?n? ve Cumhuriyet dönemi bilim insan?, ?air, yazar ve sanatç?lar?n? temsil eden heykellerin yan? s?ra Ergenekon Destan?, Kür?at ve 40 Çerisi, Göktürk Okçular?, Kurtulu? Sava?? Ko?an Atl?lar?, 1453 ?stanbul’un Fethi, Kurtulu? Sava?? ve Çanakkale Sava?? kompozisyonlar? yer almaktad?r. Ayr?ca be? farkl? Atatürk heykeli müzeyi onurland?rmaktad?r.

Yakla??k 60.000 metrekarelik bir alana yay?lm??tarih müzesi 3
park?n peyzaj?, mermer heykellerle kontrast olu?turarak onlar? daha çok ön plana ç?kartacak ?ekilde düzenlenmi? ve her daim ye?il kalan bitkiler tercih edilmi?tir. Biz de TEGV Ankara E?itim Park? olarak Türk Tarih Müzesi’ni ziyaret ettik. Gerçekten e?siz bir büyüleyicili?i var. Sanki tarihin içinde gibi hissediyorsunuz. Rehber e?li?inde müzeyi gezerek harika bilgiler edindik.
E?er yolunuz dü?erse u?ramadan bu ?ehirden ayr?lmay?n!

AKADEM?SYENLER NE DED??

Prof. Dr. Ahmet Ta?a??l: “Türkiye için tek olacak örnek bir projedir. Her bir a?amas? titizlikle yap?l?yor, do?ru kaynaklar taran?yor. Akademik çevreler için de çok büyük bir hizmettir.”

Prof. Dr. Yunus Koç: “Avrupa’daki müzecilik anlay??? gibi gerçekten takdir edilecek çok güzel bir çal??ma. Çok gurur duydum. Eme?i geçenleri kutluyorum. Tarihimizdeki kritik dönemlerin çok iyi anlat?lmas? gerekiyor.”

Prof. Dr. Abdullah Gündo?du: “Beni heyecanland?ran bir proje. Ciddi profesyonelce bir yakla??m söz konusu. Türk tarihine b?rak?lacak önemli bir izdir. Türk dünyas?n? tüm yönleriyle yans?tacak çal??ma olmu?.”

Prof. Dr. Mehmet ?ahingöz: “Buras? tamamland???nda Türk dünyas?n?n u?rad??? bir yer olacakt?r. Türk dünyas?ndan her gelen ziyaretçi burada kendi tarihiyle ilgili bir unsur görecektir.”