Dünya’da Gerçekleşen İki Balık Göçünden Biri Erciş’te

11990-selo65-ercis-inci-kefali-5810-950px

?nci Kefali, Van Gölü’nün tuzlu ve yüksek derecede sodal? sular?nda ya?ayabilen, endemik bir bal?k türüdür. Ad?ndan farkl? olarak asl?nda o sazangillerin bir üyesidir. Son y?llara kadar, göl çevresinde ya?ayan insanlar ve baz? bilim insanlar? d???nda kimse bu bal?klar?n varl???ndan haberdar de?ildi. Çünkü o, iç sular?m?zda bulunan onlarca türden sadece birisiydi. Halen birçok co?rafya, zooloji ve bal?k sistemati?i kitaplar?nda Van Gölü’nde ya?amad???, sadece akarsular?n göle dökülen k?s?mlar?nda ya?ad??? iddia edilir. Van Gölü, sular?n?n ta?mas?yla, efsane canavar?yla s?k s?k gündeme geldi. Ama bal??? ile ancak yeni yeni duyulmaya ba?land?. Her y?l inci kefalinin ad?na Erci?’te uluslararas? “?nci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali” düzenlenmektedir. Festivalde kapsaml? etkinliklerin yan? s?ra inci kefalinin dans gösterilerine benzeyen, görsel ?ölene dönü?türdükleri üreme göçleri de izlenmektedir. ?nci Kefali göçü Nisan ay? sonlar?ndan Haziran ay? sonlar?na kadar devam etmektedir.

Kaynak: www.ercis.gov.tr