Dünyamızı Korumak İçin Doğal Kaynaklar Nelerdir?

 

Yenilenebilir enerji kayna?? ”Do?an?n kendi evreni içinde bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kayna??” olarak tan?mlanmaktad?r. Yenilenebilir enerji kaynaklar? nedir ve neden önemlidir?

Yenilenebilir enerji kaynaklar?n?n en büyük özellikleri
Karbondioksit emisyonlar?n? azaltarak yenilenebilir enerj kaynaklar? çevrenin korunmas?na yard?mc? olmalar?, yerel kaynaklar olduklar? için enerjide d??a ba??ml?l???n azalmas?na ve istihdam?n artmas?na katk?da bulunmalar? ve kamuoyundan yayg?n, güçlü destek almakt?r. Bir ba?ka deyi?le yenilenebilir enerji kaynaklar?, ula??labilirlik özelliklerini ta??maktad?r. Yenilenebilir enerji kaynaklar?; hidro, jeotermal, güne?, rüzgar, odun, bitki art?klar?,
biyokütle, gelgit ve dalga olarak kabul edilmektedir.

Dünyam?z? Korumak ?çin Öneriler;

  • Yak?t Tasarrufu: Odun, kömür gibi yak?t türleri hava kirlili?ine neden olabildi?inden evinizde do?algaz kullanman?z oldukça önemli.
  • Evimizde yal?t?m yaparak ?s?n?n, mekanda kalmas?n? sa?lamak.
  • Radyatörlerinizin ve kombilerinizin bak?m?n? yaparak daha fazla verim alabilirsiniz.
  • Su tasarrufu: Dünya’n?n sus kaynaklar? gitgide azal?yor. Bu nedenle, su tasarrufunun önemi oldukça büyüktür. Bula??klar? elde y?kamak yerine bula??k makinesine b?rak?n. Du? süresini k?saltarak gereksiz su kullan?m?ndan kaç?n?n.
  • Elektrik tasarrufu: ?htiyac?n?z olmayan alanlarda ???k kaynaklar?n? aç?k b?rakmamak ve gereksiz yere kullanmamak, elektrik tasarrufunun en bilinen yolu olsa da bu konuda yapabilece?imiz ba?ka ?eyler de var. Kliman?z?n bak?m?n? yapt?rarak az enerji ile yüksek verim alabilirsiniz. Evinizde daha uzun ömürlü olan ve tasarruf etmenize yard?mc? olan led ampuller tak?n.