Eğitim İçin Koşar Adım

Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf?’n?n engel tan?maz gönüllüsü Ahmet Uysal çocuklar için ko?arak ba??? topluyor. Uysal, Artvin’den ba?lay?p bu güzel amaca hizmet eden ko?u yolculunu Mu?la’da tamamlayacak.

90dd05c9-fc71-467f-94f4-376b3f7c2869Geçen y?l Kuzey Kutbu’nda tek Türk olarak ko?an Ahmet Uysal bu y?l da TEGV için ko?arak ba??? topluyor. 5 bin çocu?un nitelikli e?itim deste?i almas? için, 46 gün boyunca Anadolu’yu Artvin’den Mu?la’ya kadar ko?uyor. TEGV’in  engel tan?maz gönüllüsü gitti?i her yerde bir sürü çocukla tan???yor, geçti?i yerlerde TEGV’in e?itim ?????yla parlayaca?? yepyeni hikayeler ve an?lar b?rak?yor. Bu güzel amaç için ya?mur, çamur, so?uk demeden ko?an Ahmet Uysal bu e?siz yolculu?unun aras?nda Divri?i TEGV Birimini de ziyaret etti. Uysal, Ziyareti s?ras?nda TEGV çocuklar?n?n merakl? sorular?yla kar??la?t? ve bütün sorular? büyük bir ilgiyle tek tek cevaplad?.

Neden bu yolculu?a ç?kt???n?, yolculu?u s?ras?nda neler ya?ad???n?, gitti?i yerlerde tan??t??? insanlar? ve çocuklar? anlatt?. Böylesine güzel bir amaç için ko?maktan çok keyif ald???n?, çok mutlu oldu?unu söyledi. Tabii ki, gelmi?ken Divri?i’nin güzelliklerini de gezip görmeyi ihmal etmedi. Divri?i Ulu Cami’yi gezip gören Ahmet Uysal bu mimari yap?y? çok be?endi?ini söyledi. Bu güzel ziyareti için Renkli Kalemler ekibi olarak Ahmet Uysal’a çok te?ekkür ediyoruz.