EĞLENCELİ BİR YER: ERCİŞ GENÇLİK MERKEZİ

IMG-20221229-WA0019ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN  ERC?? GENÇL?K  MERKES?

Erci? Sahilkent mahallesinde bulunan Erci? Gençlik Merkezi, 2016 y?l?nda faliyete girdi. ?ehir merkezine 10 km uzakl?kta olup Van Gölü sahiline yak?n, çevresinde üniversitenin ve farkl? e?itim kurumlar?n?n bulundu?u merkezin yan taraf?nda kapal? spor salonu ve arka taraf?nda ise ?ehir stadyumu bulunmaktad?r. Çocuk ve gençlerimiz için birçok etkinlik yap?lmakta ayr?ca birçok sanat ve spor kursu da aç?lmaktad?r .
Erci? Gençlik Merkezi Müdiresi P?nar Han?m’? çocuklar?m?zla ziyaret ederek faaliyette olan  kurslar? da  görme  f?rsat?m?z oldu. Çocuklar?m?z?n merakl? sorular?na P?nar Han?m içtenlikle cevap verdi. Misafirperverli?i  için kendisine ayr?ca te?ekkür ederiz.

IMG-20221229-WA0020

Bu kurum hangi amaca hizmet etmektedir?
Ad? gençlik merkezi ama her kesime hitap eden bir kurum. Çe?itli kurs ve faaliyetlerle her ya? grubuna hizmet vermeye devam ediyoruz.

Buradaki faaliyetleri kimlerle nas?l yürütüyorsunuz?
Buradaki faaliyetlere gönüllü olarak kat?lan birçok ö?rencimiz var. Bunlar köy okullar?na gidip faaliyetler yap?yorlar, do?um günlerini kutluyoruz, palyaçolar?m?zla birlikte giderek çe?itli oyunlar oynuyoruz. Her hafta farkl? temalarla farkl? etkinlikler yap?yoruz.

Tesiste ?u an yürütülen faaliyetler nelerdir?
?u an 25 farkl? kursumuz var. Çocuklar ve yeti?kinler için farkl? alanlarda kurslar?m?z var. Bunun d???nda özellikle talep edilen alanlarda da kurslar açmaya devam ediyoruz. Bunun d???nda çok fazla gönüllü faaliyetlerimiz oluyor. Bu konuda da yine gençlerimizin fikirlerini de?erlendiriyoruz.

Bir gün içerisinde yapt???n?z etkinliklere örnek verebilir misiniz?Bugün s?cak çorba etkinli?imiz vard?, ayn? zamanda Mehmet Akif Ersoy’un ölümünü yad ettik, m?s?r patlat?p yurtlarda sinema etkinli?i yap?yoruz

Tesisinizde hangi spor dallar? var?
Futbol, basketbol, hentbol, kort tenisi, voleybol…

Buradaki kurslara kat?labilmek için ne yapmam?z gerekir?
Buradaki faaliyetlerin tamam? ücretsizdir. Bizlere kat?lmak isteyenler bir form doldurarak etkinliklerden faydalanabilirler.