Elimizin Hamuruyla Deney : Sağlıklı Oyun Hamuru

Oyun hamurlar?, çocuklar için büyük bir tehlike kayna??. Ama size verece?imiz bu tarifle, evde sa?l?kl? bir oyun hamuru haz?rlayabilirsiniz.

Hepimiz, oyun hamuruyla oynamay? çok seviyoruz. Peki bu oyun hamurlar? ne kadar sa?l?kl?? Bilim insanlar? her f?rsatta bu hamurlar?n sa?l???m?z? tehdit etti?ini ve kanserojen maddeler içerdi?ini söylüyor; ancak yine de bu oyun hamurlar?yla oynamaya devam ediyoruz.

Oyun hamuruyla oynamak bu kadar keyifliyken, onlar? hayat?m?zdan ç?karmak yerine sa?l?kl? olanlar?n? hayat?m?za dahil etmeye ne dersiniz? ??te, evde haz?rlayabilece?iniz sa?l?kl? bir oyun hamuru tarifi:

Malzemelerimiz:20170505_105021
(4 renk için)

3 su barda?? un
1 su barda?? su
1 su barda?? tuz
2 yemek ka???? s?v? ya?
Çe?itli renklerde g?da boyalar?

 

20170519_194432Haz?rlan???: Öncelikle unumuzu ve tuzumuzu bir kapta kar??t?r?yoruz. Bu kar???m? bir kenarda bekletirken 4 farkl? kaba suyumuzu bölü?türüyoruz ve ard?ndan her kaba farkl? bir renkte g?da boyas? ekliyoruz. G?da boyalar?n? her kaba çeyrek çay ka???? eklemek yeterli olacakt?r. Ard?ndan g?da boyas? ve suyu kar??t?r?p ayn? 4 kaba ya??m?z? bölü?türüyoruz. Bunlar? da kar??t?rd?ktan sonra un-tuz kar???m?m?z? bu dört kaba bölü?türüp kar??t?rmaya ba?l?yoruz. Hamur k?vam?n? alana kadar kar??t?rma i?lemimize devam ediyoruz. ??te, sa?l?kl? oyun hamurumuz haz?r!

20170519_194147