Engel Tanımayan Ecem Naz

DSCN0309 (Medium)

Dünyalar tatl?s? Ecem Naz ya?ad??? sa?l?k problemleri nedeniyle e?itimini evde al?yor. Fakat kendisi engel tan?may?p gayet ba?ar?l? olan bir ilkokul ikinci s?n?f ö?rencisidir.

Ecem Naz A?z?temiz, ilkokul ikinci s?n?f ö?rencisi. Sa?l?k sorunlar? nedeniyle evde e?itim al?yor. Ecem Naz hiç karamsarl??a kap?lmam?? okumaya geçmek için çok çal??m??. Okumay? ö?rendikten sonra hayat?n?n daha kolayla?t???n? dile getiren Ecem Naz’?n ikinci s?n?fta en sevdi?i dersi ?ngilizce.

Ecem Naz boyama ve masal kitaplar?n?n hayat?n?n vazgeçilmezleri aras?nda oldu?unu söyledi. Resim yapmay? da çok seven Ecem Naz ilerde ressam olmay? istiyor. Ecem evde e?itim almay? seviyor çünkü annesi hep yan?nda, istedi?i zaman onu görebiliyor. Okuldaki sesli ortam evde yok. Sessizli?i seven Ecem Naz için bu önemli bir olay. ?ki karde? olan Ecem Naz evin küçü?ü ve ailesi taraf?ndan da çok seviliyor.

Her gün arkada?lar? ile bulu?up kitap okuyup oyunlar oynuyor, güzel ve e?lenceli vakit geçiriyor. Ecem Naz’?n bitmek bilmeyen harika bir enerjisi var. Gitti?i yere mutlulu?u ve ba?ar?y? beraberinde götürüyor. Biz de bundan sonra Ecem Naz’?n gayretini, sabr?n? ve ba?ar?s?n? kendimize örnek alaca??z. O bu azim ve ba?ar?s?yla ilerde çok güzel yerlerde olacak, insanlar için çok faydal? i?ler ba?aracak buna eminiz.

Biz de Ecem Naz’a Renkli Kalemler ekibi olarak ba?ar?lar?n?n devam?n? diliyoruz. Hep mutlu ve ba?ar?l? ol Ecem Naz.