Entel Köpek , Dantel Fil

Kitap okurken ara vermek zorunda kald???n?zda sayfay? k?v?ranlardansan?z, haberimizden sonra bunu bir kez daha dü?üneceksiniz

Kitap okuman?n ne kadar önemli oldu?u, her f?rsatta dile getirilir; üstelik çok da keyiflidir. ?nsan? bulundu?u yerden bamba?ka diyarlara götürebilir. Ne yaz?k ki ülkemizde kitap okuma oran? çok dü?ük. Kitap okuma oran? kadar, kitaba iyi davranan insanlar?n say?s? da az üstelik.

Bir kitap okudu?umuzu dü?ünelim. Acil bir i?imiz ç?kt?. Ne yapar?z? Akl?n?za gelen ilk seçenek, kald???n?z sayfan?n tepesini k?v?rmaksa üzgünüz, yanl?? cevap. Birazdan sizlere yap?m?n? gösterece?imiz keyifli ayraçlardan sonra, kitaplar?n?z?n sayfalar?na asla zarar vermek istemeyeceksiniz.

20170519_205215

Malzemeler: Çe?itli renklerde evalar,
yap??t?r?c?,
makas,
maket b?ça??

 

 

Yap?l???:

  1. Öncelikle köpe?imizin ya da filimizin çerçevesini evam?za çiziyoruz ve ard?ndan bu tasla?? kesip evadan ç?kart?yoruz.
  2. Filimizin ve köpe?imizin göz, burun, a??z gibi di?er organlar?n?, farkl? renklerdeki evalara çiziyoruz ve onlar? da kesiyoruz.
  3. Bütün bu küçük organlar?, çerçeve hâlindeki evam?z?n üzerine do?ru ?ekilde yap??t?r?yoruz.
  4. Ayrac?m?z? kitab?m?za neresinden tutturmak istiyorsak, oran?n üzerinden maket b?ça?? ile geçiyoruz. Bunu yaparken kesti?imiz k?sm?n ana parçadan ayr?lmamas?na dikkat ediyoruz. Bu ayraçlar için filin kula??n?, köpe?in de a?z?n? maket b?ça?? ile çiziyoruz; çünkü kitab?m?za buralardan tutturaca??z.
  5. ??te, birbirinden sevimli 2 adet ayrac?m?z haz?r!
    20170519_20505620170519_20504220170519_20514420170519_205131