Erciş’teki Saklı Kent Gün Yüzüne Çıktı

ug_54108

1841’de Van Gölü’nün yükselerek içerisindeki 1000 haneyle 200 dükkan bulunan ?ehri sular alt?nda b?rakmas? sonucu kaybolan kent, göl sular?n?n çekilmesiyle gün yüzüne ç?kt?.

Urartular ve Selçuklular ile ilgili kaz? çal??malar? yapan ve yeni projelerle ara?t?rmalar?n? sürdüren üniversiteler, bugüne kadar yapt?klar? çal??malarla hem sakl? bilgilere hem de kentin eski dönemlerine ???k tutmaya çal???yor. Önemli Selçuklu ?ehirlerinden birisi de Eski Erci?’ti. Bugün bir k?sm? “Çelebiba??” olarak adland?r?lan Eski Erci?, 1841’de sular?n yükselmesi sonucunda terk edilmi? ve Van Gölü sular?n?n alt?nda kalm??. Ancak kurakl?k sonucunda sular?n tekrar çekilmesiyle bat?k ?ehir su yüzüne ç?kt?. Kale içindeki yap?lar ve Karakoyun hükümdar? Kara Yusuf’un yapt?rm?? oldu?u cami 1970’li y?llar?n ba??na kadar ayakta kalmay? ba?arabilmi?. 1655 y?l?nda Erci?’e gelen me?hur seyyah Evliya Çelebi, Erci? Kalesi hakk?nda “Van Gölü kenar?nda, alçak kayal?k bir tepe üzerinde, dört kö?e kuvvetli bir kaledir. Her ta?? fil büyüklü?ündedir. O kadar büyüktür ki üzerinde bir atl? cirit oynanabilir… Kalenin iki kap?s? vard?r. Adilcevaz kap?s? büyük oland?r. Kale içinde üstü toprak daml? bin adet ev ve iki yüz adet dükkan bulunur.” demi?tir.

Kaynak:www.hurriyet.com.tr