Erciş’e Sosyal Market ve Aşevi Geliyor

Erci? Kaymakam? Mehmet ?irin’i ziyaret ettik ve kendisinden meslek hayat?na dair önemli bilgiler edindik.

IMG-20171226-WA0011

Say?n kaymakam?m?z, bizler sizi ve mesle?inizi daha iyi tan?mak istiyoruz. Bizlere kendinizi tan?t?r m?s?n?z?

Mu?/ Bulan?k do?umluyum. 2014 itibariyle Erci?’te ilçe kaymakam?y?m. Bu aralar ayr?ca belediye ba?kanl??? görevini yürütüyorum.

Kaymakaml?k göreviyle ilgili bize bilgi verir misiniz?

Kaymakaml?k ilçedeki bütün kamu kurumlar?n? yöneten en üst düzeyde mülki idare amiri demek. ?lçedeki bütün memurlar?n ba?l? oldu?u ki?i anlam?na geliyor.

Mesle?inizin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

Olumlu yönleri; insanlar?n hayatlar?n? kolayla?t?rmak için çal???yor olmak. Bunu yapt???m?zda, onlar? mutlu etti?imizde biz de mutlu oluyoruz. Olumsuz yönleri ise; her i?te oldu?u gibi çok yoruluyoruz.

Kaymakaml?ktaki ilk görev yeriniz neresiydi?

Çank?r?/?abanözü

Kaç y?ld?r kaymakaml?k görevini yap?yorsunuz?

14 y?ld?r kaymakaml?k görevi ile insanlara hizmet vermeye çal???yorum.

Kentsel dönü?ümden sonra ne gibi projeleriniz var?

K?sa süre sonra bir sosyal market ve a?evi aç?yoruz. Proje ?u anda bitme a?amas?na geldi. Fakir ve yard?ma muhtaç durumda olan 300 aileye her gün s?cak yemek da??taca??z. Evlerine götürece?iz. Sosyal market projesi ile bu ailelerin ihtiyaçlar?n? kar??lamaya, onlara yard?mc? olmaya çal??aca??z.

Erci?’te yap?lmakta olan hastane projesi ne zaman faaliyete geçirilecek ? Hastanemizi 2 hafta içinde faaliyete geçirip ta??nmay? dü?ünüyoruz.

Erci? halk?n?n sizi bu kadar çok sevmesinin nedeni ne olabilir?

Demek ki iyi hizmet veriyoruz. Seviyorlarsa mutlu oluruz.

Erci?’i 10 y?l sonra nerede görüyorsunuz?

Erci?’i gelecekte vilayet olarak görmek istiyoruz.

Erci?’in geli?iminde aksayan yönler nelerdir?

Çok fazla göç veriyoruz. Zengin olan, e?itim düzeyi yüksek olan insanlar ilçemizden göç ediyorlar. ??sizlik yayg?n. Bu gibi durumlar buraya d??ar?dan gelebilecek yat?r?mlar?n önünü kesiyor.

Kaymakam?m?za bu güzel sohbet için te?ekkür ederiz.