Etem Çalışkan’dan Çocuklara Öğütler

IMG-20170510-WA0005 21-22 Nisan tarihleri aras?nda gerçekle?tirilen Adana 2. Geleneksel El Sanatlar? Festivali kapsam?nda davetliler aras?nda yer alan hattat, ressam ve hüsn-i hat sanatç?s?, Etem Çal??kan ile tan??ma f?rsat? bulduk. Renkli Kalemler Adana Ekibi olarak kendisinden çocuklar için ö?ütler istedik. Bakal?m Etem Dedemiz, çocuklara ne gibi ö?ütlerde bulundu.

 Öncelikle Etem Dedemizi tan?yal?m:

Güzel yaz? ustas? Etem Dedemiz 1928 y?l?nda, Tarsus’un Göçük Köyü’nde dünyaya geldi. Köyün ta?l? yollar?ndan ?stanbul’a uzanan ömrünü, kaligrafi sanat?na adad?. Uzaktan da olsa Atatürk’ü gördü?ünde ilkokuldayd?. ?stanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde ö?renciyken, hocas? Prof. Emin Bar?n’la birlikte An?tkabir yaz?lar?n? yazd?. Bugün okullar?m?zda, s?n?flar?m?zda bulunan Atatürk’ün Gençli?e Hitabesi ve ?stiklâl Mar??’n?n her bir harfi onun kaleminden ç?km??t?r. Ayr?ca 10 Kas?m dolay?s?yla 1969 y?l?nda Milliyet gazetesi için yapt??? Atatürk portresi ve imzas?yla haf?zalara kaz?nd?. Kur’an’?n Türkçe mealini yaz?ya döktü. Pek çok ilde resim ve kaligrafi sergileri açt?.

IMG-20170510-WA0004

Gelelim tan??mam?za vesile olan festivale…

Akdeniz Geleneksel El Sanatlar? Derne?i taraf?ndan ba?lat?lan Geleneksel El Sanatlar? Festivali’nin bu y?l ikincisi gerçekle?tirildi. Adana 2. Geleneksel El Sanatlar? Festivali’nin amac?, somut olmayan kültürel miraslar kapsam?nda yer alan, kaybolmaya yüz tutmu? geleneksel el sanatlar?n?n korunmas?, ya?at?lmas? ve sonraki nesillere aktar?lmas?n? sa?lamakt?r. Bu festival sayesinde çok k?ymetli Etem Dedemizle tan??ma ve çal??malar?n? izleme f?rsat? bulduk.

IMG-20170510-WA0002

 Etem Dede’den çocuklara ö?ütler:                                                                   “Akl?n?za gelen her ?eyi yap?n; ama zararl? olan ?eyleri asla yapmay?n.

Çok çal???n?z. Do?adaki her ?eyi sevin, ?iir yaz?n, ?iir okuyun.

Anneniz ve baban?zla bar?? içinde olun.

Kalem, ka??t ve kitap sevin. Yaz?n ve okuyun. Bir yerde ka??t görürseniz; onu yerden kald?r?n ve ka??d? koruyun.

Birbirinize  gece ve gündüz “Günayd?n” deyin; çünkü gün 24 saattir. Yar?s? gece, yar?s? gündüzdür. Geceler ve gündüzler ayd?nl?k olsun. Size yol gösterenlere kendi bilgilerinizle uyum sa?lay?n.”

 ??te böyle…

Etem Dedemize ö?ütleri için çok te?ekkür ederiz. Bütün çocuklara yol gösterici olmas? dile?iyle. Kendisine ayr?ca sa?l?kl? ve sanatl? uzun ömürler diliyoruz.