Gazeteci Koçumuz Gül Terzi’yi Semahat Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkında Misafir Ettik

Renkli Kalemler gazeteci koçumuz Gül Terzi’yi etkinlik noktam?zda a??rlad?k ve kendisiyle keyifli bir söyle?i gerçekle?tirdik.


Gazetecilik insanlara nas?l bir katk? sa?lar?

?nsanlar?n do?ru ve gerçek bilgiye sahip olmas?n? sa?lar. Dünya gündeminde, ülke gündeminde, ?ehir gündeminde sokak gündeminde neler olup bitti?ini bilmesini sa?lar. ?nsanlar?n ya?ad??? hayat? ya?an?l?r k?lmas?n? sa?lar

Gazeteci olmak için hangi bölümü okumal?y?z?
Üniversitelerin ?leti?im Fakültesi Gazetecilik Bölümünü veya Bas?n Yay?n bölümlerini okumam?z gerekir. Bu da 4 y?ll?k bir fakülte hayat? eder.

Gazetecilik nas?l bir meslektir?
Gazetecilik heyecan? yüksek ve günlük hayat? çok fazla takip etmemizi gerektiren bir meslektir.

Gezi rehberlik konusu gazetemizde uygun mudur?
Tabii ki uygun. ?nsanlar gidemedikleri yerleri, merak ettikleri yerleri yaz?lardan ö?renirler. Mesela Mehmet Genç bütün dünyay? gezdi ve en ince ayr?nt?s?na kadar gördü?ü gibi aktaran bir yazar ve halen gezmeye devam ediyor.

Gazeteci olmasayd?n?z ne olurdunuz?
Çiçekçi olurdum. Çiçekleri çok seviyorum.

Hayattaki her ?eyi haber yapabilir miyiz?
Yapabiliriz; ama ilgi çekmesini sa?layamay?z. Çünkü mesela bundan 20 y?l önce internetin gelece?i ile ilgili haber yapmak ilgi çekmeyebilirdi. Ama bugün internette ya?anan bir olay? haber yapmak ilgi çekebilir.

Gazetede haberin yaz?laca??na kim karar verir?
Gazetede hangi haberin yaz?laca??na haber müdürü ve yaz? i?leri müdürü karar verir. Her sabah gazetecilerin gazete toplant?lar? olur. Haber masas? olu?turulur. Grup planlamas? yap?l?r. O gün gündeme göre haberler s?ralan?r, yaz?l?r ve dizilir.

Haber metninde yaz?y? dikkat çekici yazman?n önemi nedir?
Bir yaz?y? okunur bulmak için yani birinin dikkatini çekebilmesi için do?ru ba?l?k atmal?y?z. Do?ru ba?l??? yani dikkat çekici yaz?lar? yazarak o haberi okunur hale getirirsiniz ve haberi yazarken do?rulu?undan ve gerçekçili?inden emin olmal?s?n?z. Haberi yazarken kendi dü?üncelerinizden ziyade o olay?n veya o olgunun, yazmak istedi?iniz yaz?n?n nesnel olmas?ndan yani genel bilgi vermesinden emin olmal?s?n?z.

Kaç y?l önce habercili?e ba?lad?n?z?
10 y?l önce ba?lad?m. Bir de ö?rencilik y?llar?m? varsayarsak 4 y?l da oradan. Bu seneyle birlikte 15 y?l diyelim.

5N1K sorular?n?n gazetede önemi nedir?
5N1K sorular? bir haberin bel kemi?idir. Yani bir haberi haber yapan ?ey o sorulard?r. O sorular? sormazsan sen bir olay? bir olguyu haber haline getiremezsin. Çünkü ne olmu? ne zaman olmu? niye olmu? niçin olmu? kim demi? bunlar? sormazsan haberin bir kemikli varl?k haline getirebilmek için 5n1k bir haberin bel kemi?idir.