Gazeteye Keşif Yolculuğu

TEGV Zeyrek Ö?renim Birimi Renkli Kalemler ekibimizle Hürriyet ve Milliyet gazetelerini ziyaret ettik, gazetecilerle sohbet ederek i?in püf noktalar?n? ö?rendik.

Gazeteci koçumuz ?lker Sezer ile çal??t??? gazeteye ziyarete gittik. ?lker Bey’in çal??ma ortam?n? ve bir gazetenin i?leyi?ini gördük. Gazetecilerin hepsinin kendine özel yerleri ve her yerde televizyonlar vard?. Gazeteciler, ben ve arkada?lar?ma gazete haberlerinin yap?ld??? yeri gezdirdiler. Ayn? zamanda bize haberlerini nas?l yapt?klar?n? anlatt?lar. Gazeteciler mizanpaj, magazin gibi konularda ve haberlerinin yap?m?nda farkl? alanlarda çal??t?klar?n? söylediler. Yapt?klar? gazete haberlerinin üstünde titizlikle durduklar?n? belirttiler.

ghjnnm  sdfghjk

DEM?RÖREN MEDYA G?R???

Gazete binas?na girdi?imizde Hürriyet Gazetesi ?stihbarat Servisi Müdürü Celal Korkut’un yan?na gittik,. Say?n Korkut, bizleri içtenlikle kar??layarak ben ve arkada?lar?ma yapt??? i?i tan?tt?. Gelen haberleri de?erlendirdi?inden ve inceledi?inden bahsetti. Bize mesle?i hakk?nda “Gazetecilikte en önemli ?ey merakt?r.” aç?klamas?nda bulundu. ?fadesinin ard?ndan bizlere Hürriyet gazetesinden bir hat?ra olarak üzerinde “Hürriyet” yazan birer kalem hediye etti.

HÜRR?YET ÇALI?MA ALANI

Celal Korkut’a te?ekkürlerimizi ilettikten sonra koçumuz ?lker Sezer bize kendi çal??ma alan?n? gösterdi. D?? haberler bölümünde yurt d???nda gerçekle?en önemli bir olay? gazetelerde nas?l habere dönü?türdü?ünü anlatt?. Daha sonra Haber Ara?t?rma Servisi muhabirleri Musa Kesler ve ?dris Emen ile sohbet ettik. Bizlere haberleri için bazen ?ehir d???na gittiklerini ve d??ar?da çal??t?klar?n? anlatt?lar. Kendileriyle hat?ra foto?raf? çekilerek yanlar?ndan ayr?ld?k.

asdfgh  asdfghj

Ard?ndan Hürriyet gazetesinin di?er bölümünde çal??an gazetecilerle sohbet ettik. Aralar?nda e?itim bölümünde çal??anlar ve haber yapanlar vard?. Bizlere hangi konular?n onlar? ilgilendirdi?ini aç?klad?lar. Bizim hakk?m?zda ortaya ç?kan, geli?en herhangi bir e?itim, s?nav konusu hakk?nda haber yapt?klar?n? söylediler.

asdfghjkl   2345678

Gazete gezimize devam ederken, camla kapl? bir oda dikkatimizi çekti. Sordu?umuzda koçumuz ?lker Sezer bize canl? yay?nlar?n orada yap?ld???n? ve camlar?n ses geçirmez özelli?e sahip olduklar?n? söyledi.

Sonras?nda binan?n di?er kat?nda bulunan Milliyet Gazetesi’ne ç?karak burada da çal??anlarla sohbet ettik. ?lk olarak Milliyet Gazetesi Haber Ara?t?rma Servisi Müdürü P?nar Akta?’?n yan?na gittik. P?nar Akta?, bize muhabirlik yapmadan gazeteci olunamayaca??n? ve gazetecili?in çok zor ?artlarda icra edildi?ini belirtti.

IMG_2267-min  IMG_2367-min

Yine ayn? gazetede magazin bölümünde çal??an gazetecilerin yanlar?na giderek onlardan ünlüler ile nas?l röportaj yapt?klar?n?, sorular?n? nas?l haz?rlad?klar?n? sorduk. Magazin muhabirli?i hakk?nda bilgi ald?k.

Tüm sohbetimiz bitince binan?n d??ar?s?na ç?karak gazeteci koçumuz ?lker Sezer’e, ben ve arkada?lar?ma böyle güzel bir gün ya?att?klar? için te?ekkürlerimizi ilettik. Bir hat?ra foto?raf? çekildik ve oradan ayr?ld?k.