Giresun Belediyesi’nin TEGV’e Desteği Devam Ediyor

Resim8Resim9

 

 

 

 

Giresun Belediyesi, TEGV’in Giresun Ö?renim Birimi Aysel ve Mesut Taftal? Etkinlik Merkezi’ne gelen çocuklar?n duygusal ve zihinsel geli?imlerine katk?da bulunmak için her y?l destek veriyor.

TEGV, tüm çal??malar?n? ba???ç?lar?n?n ve gönüllülerin de?erli katk?lar? ile gerçekle?tirmektedir. E?itim Parklar?, Ö?renim Birimleri ve Ate?böce?i Gezici Ö?renim Birimleri’nde her y?l on binlerce çocuk, binlerce gönüllü ile etkinliklerini sürdürüyor. Aç?ld??? tarihten bu yana, binlerce çocu?a e?itim deste?i veren Giresun Ö?renim Birimi Aysel ve Mesut Taftal? Etkinlik Merkezi’ne, Giresun Belediyesi’nin TEGV’in tan?n?rl???n?n artmas?nda çok büyük katk?lar? olmu?tur.

TEGV’in 20. y?l?na özel ”otobüs giydirme” projesi, Giresun’daki tan?t?m panolar?nda TEGV afi?lerinin yer almas?, Ye?ilGiresun Basketbol Tak?m? “Çocuklar?m?zla El Ele” projesi, gönüllü organizasyonlar? gibi birçok projede TEGV’e destek vermi?tir.

Giresun Belediyesi’ne TEGV’in varl???n? güçlü k?ld??? ve tan?n?rl???n? art?rmas?na yönelik büyük destek sa?layarak bu zamana kadar 17 bini a?k?n çocu?umuza ula?mam?za büyük katk? sa?lad??? için çok te?ekkür ediyoruz.