Giresun’un Tarihi Kişiliği

Giresun’un Efsanesi Osman A?a’n?n hikayesini okurlarla bulu?turduk.                

Topal Osman A?a 1883 y?l?nda Giresun Hac? Hüseyin Mahallesi’nde do?mu?tur. Gençli?inde liderlik vasf?ndan dolay? isminde a?a ifadesi kullan?lm??t?r. Bu liderlik vasf? sonunda Osman A?a Balkan Sava??’na kat?lm??t?r.

Trakya-Çatalca önlerinde sava??rken sa? diz kapa??ndan ald??? ?arapnel parças?yla yaralan?p tedavi görmü?tür; fakat baca?? eski haline dönememi?tir. Osman A?a bunun sonucunda topal kalm??t?r. Kendisine “Topal” lakab? bu sava?tan gelmi?tir. ?u anda mezar? Giresun Kalesi’nde bulunmaktad?r.

200px-Topal_Osman_Agha