Guınness’in Tavası

Edirne Belediyesi 8’inci Uluslararas? Bando ve Ci?er Festivali kapsam?nda dünyan?n en büyük tavas?yla Guinness Rekorlar Kitab?’na girmek için rekor denemesi yap?ld?.

images

Edirneli tava ci?er ustalar?ndan da deste?ini alan Edirne Belediye Ba?kan? Recep Gürkan’?n haz?rlatt??? 2 ton a??rl???nda 80 santimetre yüksekli?inde ve 704 santimetre çap?ndaki tavada 600 kilo ci?er pi?irildi. Rekor denemesi için 2 bin 520 litre ayçiçe?i ya??, 250 kilo un, 12 ton odun ve 3 ton kömür harcand?. Pi?irilen dev tavada pi?en ci?er halka da ikram edildi. ?kram s?ras?nda görevliler zor anlar ya?ad?.

Vinç Yard?m?yla Tava Ate?in Üzerine Kondu

9 metre çap?ndaki platformda ustalar?n gezinip; ci?er pi?irebilece?i yerinin de bulundu?u tava; parçalar halinde t?rla Edirne’ye getirildi. Rekor denemesi s?ras?nda belediye tüm önlemleri al?rken, Edirne Belediyesi ?tfaiye Ekipleri ve Sa?l?k Personeli de alanda haz?r bulundu. Rekor denemesi öncesi festivale kat?lan bando ekipleri Meriç Köprüsü’nde kortej yürüyü?ü yaparak Lalezar önündeki alanda yerini ald?. Dünyan?n en lezzetli ci?erinin Edirne’de oldu?unu ifade eden Edirne Belediye Ba?kan? Recep Gürkan; rekor denemesine katk?da bulunan herkese te?ekkür etti. Dünyan?n en lezzetli ci?erinin dünyan?n en büyük tavas?nda pi?mesi gerekti?ini belirten Gürkan, rekor denemesinin Guinness Rekorlar Kitab? taraf?ndan onaylanmas?n?n ard?ndan tavan?n, ci?er ve ci?er ustas?n?n yer ald??? heykelle birlikte sergilenece?ini söyledi. Gürkan, “Edirne ilk defa bir rekor denemesine ?ahitlik ediyor. Seni seviyoruz Edirne” dedi.

DSC_3791 DSC_3818

(Kaynak:Hudut Gazetesi, Edirne)