Hakkari Meydan Medresesi Etnografya Müzesi Haline Getiriliyor

 

Hakkari Merkez Biçer mahallesinde bulunan tarihi Meydan Medresesi turizme kazand?r?l?yor. Hakkari Üniversite ve Do?u Anadolu Kalk?nma Ajans? taraf?ndan finanse edilerek, tarihi medrese restorasyonu yap?l?yor. Medresenin alan?n içerisinde yeni bir planlama yap?larak kütüphane, kültür merkezi, sergi salonu ve kafe gibi sosyal alanlar?n oldu?u bir bina da yap?l?yor.

HAKKAR?. MEYDAN MEDRESES?. HACI TANSUHakkari Meydan Medresesi yüz y?llar boyu Hakkari ve çevresinde çok say?da alimin, müderrisin yeti?ti?i önemli bir ilim irfan yuvas?yd?. Hakkari Mirlerinden ?brahim Han Bey taraf?ndan 1700 – 1701 tarihleri aras?nda yap?ld?. Dönemin önemli edebiyat adamlar?, ?slam alimleri bu medresede e?itim verdiler. Hakkari ve çevresinde oldukça bilinen bir ilim merkezi halindeydi. Medrese uzun y?llar at?l vaziyette kald? ve çe?itli tahribatlara maruz kald?. Bu önemli tarihi eserin turizme kazand?r?lmas? için Hakkari Üniversitesi kollar? s?vad? ve yap?lan bir proje ile Hakkari Meydan Medresesi restorasyon ve imar? yap?larak Hakkari halk?n?n hizmetine kazand?r?ld?.