Hayaller Hayal Değil

TEGV ?stanbul ?pek K?raç Ö?renim Birimi’ndeki çocuklar, yazd?klar? ?iir ve öyküleri kitap hâline getirerek hayalleri gerçekle?tirmenin mümkün oldu?unu bir kez daha kan?tlad?lar.

?stanbul ?pek K?raç Ö?renim Birimi, güzel bir çal??maya imza att?. Çe?itli edebi türlerde yaz?lar kaleme alan bir grup çocuk, bu yaz?lar?n? bast?rmak için sponsor bularak eserlerini Hayaller Ansiklopedisi’nde toplad?.

4. s?n?f çocuklar?ndan olu?an bu grup, öncelikle “Hikâye ve ?iir Kulübü” ad?nda bir kulüp kurdu ve hemen ard?ndan çal??malara ba?lad?. Kelime hazinelerini geli?tirmek için kendi ya? gruplar? için önerilen kitaplar? okuyarak i?e ba?layan çocuklar, ard?ndan kendilerini test etmek ad?na kendi aralar?nda ?iir ve hikâye yar??malar? düzenlediler. Nihayet haz?r olduklar?na inand?klar?nda da kendi eserlerini ortaya koydular.20170508_003940

Hikâye ve ?iir Kulübü üyeleri, kâ??tlara yaln?zca ?iirler, öyküler yazmad?lar. Bu kâ??tlar? bazen resimlerle, bazen küçük motiflerle de süslediler. Her ?ey birbiriyle o kadar uyumluydu ki, kitaplar? bast?r?rken onlar?n sayfalar?n? oldu?u gibi kullanma karar? al?nd? ve Hayaller Ansiklopedisi, çocuklar?n yaz?lar?yla, çocuklar?n resimleriyle oldu?u gibi bast?r?ld?.

Hayaller Ansiklopedisi’nden bir ?iiri siz de?erli okuyucular?m?zla payla?al?m:

KIRMIZI BALON

Dün oynarken k?rm?z? balonumla
Kayd? elimden k?rm?z? balonum
Uçtu gökyüzüne20170513_220848
Ak?am oldu gelmedi
Sabah oldu gelmedi
Ak?am oldu penceremden ses geldi
Ç?kt?m bakt?m pencereme
Bir y?ld?z bulmu? balonumu
Derken bakt?m eline
Elinde mavi balon
Sordum y?ld?za
Y?ld?z, bu niye k?rm?z? balon de?il?
Y?ld?z cevap verdi
Gökyüzünün rengi bula?m??t?r.

Ay?enur KARAKA?

ORMANLARIN KRALI TAV?AN

Bir varm??, bir yokmu?. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde güçlü bir tav?an varm??. Bu tav?an çok iyi karate yaparm??; ama ayn? zamanda kendini çok be?enmi? bir ki?ilikmi?.

Halk bir turnuva düzenlemi?. Bu bir karate turnuvas?ym??. Kral Tav?an bunu duyunca çok sevinmi?; ama kendine çok güvendi?i için hiç çal??mam??. Turnuvan?n galibi yeni kral olacakm??. Tav?an?n çok güçlü bir rakibi varm??, o da aslanm??.20170513_220752

Aslan, karateyi çok iyi biliyormu?; ama tav?an gibi yapmam??, turnuva ba?layana kadar çok çal??m??. Sonunda kar??la?m??lar. Halk kral? tutuyormu?. Aslan, kendinden emin, tav?an? ilk hareketi ile yere dü?ürmü?. Sonuçta kazanan aslan olmu?. Tav?an çok üzülmü? ve çok utanm??. Aslan, tav?an?n bu hâlini gördükten sonra yan?na giderek: “Kendinden her zaman bu kadar emin olma. Ben buraya kral olmak için de?il senin hatan? anlayabilmen için geldim. E?er hatan? kabul edersen kral olmayaca??m.” demi?. Tav?an, aslan?n konu?mas?n? dikkatle dinlemi? ve ona hak vermi?. Aslan da çok mutlu olmu?. Art?k kral?n en yak?n arkada?? aslan olmu?.