Hayallerinde Özgür İnsanlar: Şırnaklı Gezginler

Köylerinde hayvanc?l?k yaparken ineklerini sat?p gezgin olan çift bir daha gezmekten vazgeçmedi.
12e0defd5313e9bb073555099a225f91

??rnak’ta ya?ayan Feyzullah ve Taybet Artuç çifti, farkl? kültürleri tan?mak için ?imdiye kadar 10 ülke gezdi. Çift, dünya turlar?na Avrupa ülkeleri ile devam etmek istediklerini söylüyor. Çift bugüne kadar Suriye, Irak, ?ran, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Küba, Japonya, Brezilya ve Katar’? ziyaret etti.

E?? OLMADAN G?TM?YOR

Gittikleri her ülkede kendi yöresel k?yafetlerini de götüren Artuç çifti, gezdikleri ülkelerde çektikleri foto?raflar? ve videolar? sosyal medya hesaplar?ndan payla?t?.

5eb3fa0d1e3a0474887b30a7a4507874

Taybet Artunç, e?inin kendisi olmadan bir yere gitmedi?ini, bunun da bölgedeki kad?n-erkek ili?kilerinde pek rastlanan bir durum olmad???n? belirterek, “Beni yan?na almadan bir yere gitmek istemiyor. Ben de do?al olarak geride kalan çocuklar ne olacak, onlara kim bakacak kayg?s? ile gitmek istemiyorum. Ama buna ra?men 10 ülkeye gittik. Ülkelerin kültürlerini tan?mak için gezmeye de devam ediyoruz. E?im bana, çocuklar?n büyüdü?ünü kendi kendilerine bakaca??n? ve biz ya?land???m?z zaman evde oturmak zorunda olaca??m?z? o nedenle ya??m?z el verirken gidip dünyay? gezmemizin güzel olaca??n? söyleyerek beni ikna ediyor. ?imdi gündemimizde önce M?s?r, ard?ndan Avrupa ülkeleri var.” dedi.