Hikaye Anlatıcıları

C?enet (Medium)

YouTube sayesinde modern zamanlar?n en ünlü hikâye anlat?c?lar? aras?nda giren Ruhi Çenet ve Bar?? Özcan’? sizler için ara?t?rd?k.

Ruhi Çenet

1990 y?l?nda, Ayd?n’da dünyaya geldi. ?lk ve orta ö?renimini Ayd?n’da tamamlad?ktan sonra, ö?renim hayat?na devam etmek için Hindistan’a gitti. Uzun süre bu ülkede kald?. Hem okuyup, hem gezebilmek için video bloglar?n?, haz?rlamaya ba?lad?. Videolar?n? ilk olarak Hindistan da haz?rlay?p, yay?nlamaya ba?lasa da daha sonra ?stanbul’a ta??n?p, daha fazla kitlelere ula?maya ba?lad?. Ruhi Çenet videolar?n?n en önemli özelli?i, bilgilendirici olmas?… Ruhi Çenet, Youtube kanal?yla yapt??? ara?t?rmalar? ve ö?rendi?i bilgileri abonelerine zaman zaman korkutucu, zaman zaman da e?lendirici bir tarzla sunuyor. ?ki ayr? Youtube kanal? bulunan Çenet’in, ilk kanal?n?n 1.6 milyondan fazla abonesi bulunmaktad?r. Kanal, bugüne kadar yakla??k 200 milyon izlenme say?s?na ula?m?? durumda.

O?zcan (Medium)

Bar?? Özcan

43 ya??ndaki Youtuber Bar?? Özcan ?stanbul’da o?lu ve e?iyle beraber ya??yor. Youtube kanallar?nda, sanat, tasar?m ve teknoloji ile ilgili ara?t?rd??? veya kendi çekti?i videolar? payla??yor. Abone say?s? 1 milyonu geçen Bar?? Özcan’?n videolar? 53 milyondan fazla izlendi. Apple, Adobe ve Linkedin gibi uluslar aras? yaz?l?m firmalar?na dan??manl?k ve sosyal medya hizmeti vermi?tir. Adobe Akdeniz ülkeleri Sat?? Müdürlü?ü de yapan Özcan, TRT, El-Cezire, CNN Türk gibi uluslararas? kanallarda yay?nlanan belgeseller yapt? ve yönetti.
Bugüne kadar çe?itli kurumlarda ve konferanslarda 600’den fazla konu?ma yapt?. Youtube’un dünya çap?nda seçti?i 12 de?i?im elçisinden biri oldu.

Kaynak:Medya Akademisi