İzmir’de Yıldız Fabrikası Kuruluyor

Birçok spor bran??nda sporcu yeti?tiren ?zmir ?ehri, basketbol bran??nda da minik sporcular yeti?tirmeye ba?lad?.

29c0fdcd-4e5c-47c3-bb37-b5470b982212

?zmir Evka-5 semtinde 2012 y?l?nda kurulan Y?ld?zlar Spor Kulübü, basketbol bran??nda sporcu yeti?tiriyor. Son zamanlarda basketbola artan ilgi ve büyük kulüplerin alt yap? eksikliklerinden avantaj sa?layan kulüp, gelece?in y?ld?zlar?n?n do?mas?na arac? oluyor. Kulüp ba?kan?m?z Levent Zileli kurdu?u ekip ile hem gençlere spor sevgisi a??lay?p hem de gelece?in ba?ar?l? gençlerini yeti?tiriyor. Ben de bu kulübün bir üyesiyim.

Renkli Kalemler Gazetesi için kulüp ba?kan?m?z olan Levent Zileli ile görü?tük ve bize yapt??? i?in zorluklar?ndan bahsetti. En büyük s?k?nt?lar? olarak yeterli say?da kapal? spor salonlar?n?n bulunmamas?n? söyledi. Bu nedenle özellikle k?? aylar?nda salonda yo?unluk ya?anmad???n? belirtti. Ayr?ca sporculara destek olunmas? ça?r?s?nda bulundu. Levent Bey öncelikle velilerden her zaman sporcular?n yanlar?nda olmalar?n? ve onlara destek vermelerini istedi.Kendilerine destek olacak ki?i ve kurumlara kap?lar?n?n her zaman aç?k oldu?unu söyledi. Kulüp antrenörleri Tar?k Ayhan ve Sertaç Karakoç sporcular?n yaln?z b?rakmamalar? gerekti?ini söyledi. Maçlarda taraftar deste?ini arkas?na alan tak?m?n önünde kimsenin duramayaca??n? söyleyerek herkese destek ça?r?s?nda bulundu.