Keloğlan’ın Mağarası

keloglan-magarasi1990’a kadar kimsenin dikkatini çekmemi?, sadece çobanlar?n bildi?i Kelo?lan Ma?aras?, son y?llarda ziyaretçi ak?n?na u?ruyor.

Geli?mi? bat? ülkeleri ve ABD’de 18. yüzy?l?n ortalar?ndan beri de?erlendirilen ma?aralar yurdumuzda da 1970’den sonra ba?ta turizm olmak üzere çe?itli ekonomik amaçlarla kullan?lmaya ba?lam??t?r. Dodurgalar Kelo?lan Ma?aras?, Ac?payam ilçesine ba?l? Dodurgalar Kasabas?’n?n s?n?rlar? içerisinde yer almaktad?r. Bat? Anadolu ve Ege Bölgelerini Akdeniz’e ba?layan Denizli-Antalya karayolu bu ma?aran?n hemen yak?n?ndan geçmektedir. Toplam uzunlu?u 145 metre olup, yatay olarak geli?mi? geçit konumlu fosil bir ma?arad?r. Ma?aran?n içindeki bol miktardaki sark?t, dikit, sütun, makarna sark?t? ve örtü damla ta?lar? bu ma?aray? adeta damla ta? orman?na döndürmü?tür. Bu nedenle turizm amaçl? kullan?ma çok uygun bir yerdir. 2003 y?l?nda turizme kazand?r?lm?? olup sosyal imkanlar mevcuttur.

Kaynak: www.denizli.gov.tr